Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(143)

was niet verschenen. De rechtbank was saamgesteld uit Mr F. N. van der Bilt, president, Mr. B H. Janssen en Mr. Yerbrugge; present de commies-griffier P. van Dalen, welke allen als zoodanig het vonnis hebben geteekend. De beklaagden werden allen veroordeeld, ieder tot eene geldboete van eenhonderd gulden en daarenboven samen in de kosten van het geding l), welke boeten en kosten op de veroordeelden solidair eu bij wijze van lijfsdwang konden worden verhaald. •)

Langzamerhand was Budding aan sommaties gewoon geraakt. In dit opzicht was hij een andere Gallio en liet zich eenvoudig bij verstek veroordeelen. 3) Met zulk een ijver hield Budding verboden associaties en deed Justitia haar plicht, dat de boeten binnen korten tijd opgeloopen waren tot veertigduizend gulden. Maar toen was ook de maat vol, en de tijd gekomen tot het statueeren van een exempel. Budding werd te Mid-

1) X)e kosten beliepen de som van 3,785 gulden.

2) Beboet werden H. J. Budding, Johannes de Jonge Gz., M jaar, koperslager, Pieter Geensk, 61 jaar, boomkweeker, Johannks Hoogesteger Mz„ 30 jaar, 'schildersknecht, Joh. Fr. van Anrooy Pz„ 38 jaar, binder, Leendert Glerem Jz., 23 jaar, broodbakker, Johannes de Jonge Jz., 29 jaar, broodbakker. Den 2den Maart 1838 werd alles betaald, volgens kwitantie, berustende

in het archief der Gereformeerde kerk te Goes.

Beiden, Pieter Geünse en Johannes de Jonge Gz„ betaalden ieder de helft, nl 352 gulden (700 gulden boeten, benevens 3.785 gulden kosten en 0.21 gulden zegel, samen alzoo 703.995 gulden). Wat er later van de medebeboeten en van anderen tot schadeloosstelling zou worden ontvangen, zou volgens afspraak gelijk gedeeld worden, als hebbende ieder voor zich daarop gelijke aanspraak. Den 27sten Februari hadden ze eene „waarschuwing" thuis gekregen om binnen acht dagen te komen betalen ten kantore van den ontvanger De Kanter. Zie Archief Gereformeerde kerk te Goes.

*). O. a. voor de rechtbank te Zierikzee, voor zijn prediken te Nieuwerkerk. Daar té Nieuwerkerk op Duiveland predikte Budding op de hoeve van Dirk van Farowe, een voorstander der Afscheiding, die meermalen met de justitie kennis maakte uit oorzaak van de „verboden asscociatie". Vroeger was Budding de trappen van het Goesche stadhuis wel eens opgegaan , om zijn vonnis aan te hooren. Zelfs nog in Augustus van het vorige jaar 1837 had Pieter Geelhoedt te Middelburg hem met ziju wagentje voor dit doel naar het Sloe gebracht. Zie kerkeraadsnotulen te Middelburg 4 Augustus 1837.

Sluiten