Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(145)

zeker onder de noodige controle. Een en ander gaf hem nog wat afleiding, doch bezorgde hein intusschen ook veel droefheid en ergernis.

XVI. Het vragen om //vrijheid".

De toestand der Afgescheidene gemeenten was zorgelijk genoeg. Zoolang deze zich bij de regeering aandienden als de aloude Gereformeerde Kerk der Nederlanden, bleven hare samenkomsten verboden ondanks de vele ingediende adressen. In zooverre werd op het verzoek der adressanten gelet, dat, wanneer //in eenige plaats een eenigszins aanmerkelijk aantal

harten moge worden uitgestort, opdat de liefde tot de wereld en de zonden in ulieden gedood worde door de werking des H. Geestes, ia mijn wenseh en bede. Ik word verhinderd door de bestellingen van den Regter dezer aarde om ulieden mondeling onderwijs te geven. Maar door de goedheid van den Hemelschen Heere, Die onze opperste Koning, Wetgever en Regter is, ben ik nog in de gelegenheid om ü schrijvende aan te spreken over het belang uwer zaligheid. En daar God nog door Zijne goedheid lust geeft, om uit belangstelling in Uw tijdelijk en eeuwig belang de moeite te doen om na te schrijven wat ik onlangs van een godzalig man las, dat ik oordeelde voor ulieden geschikt om onder Gods zegen nuttig te kunnen zijn, zoo wenseh ik ook, dat gijlieden lust mag hebben dit te lezen en te behartigen ter Uwer onderrichting en zaligheid. Het zijn de woorden van eenen Leeraar, die nu reeds lang in den hemel is, maar die nog tot U spreekt na zijn dood (volgt het stuk, meest vragen). Ik wenseh, dat de Heere dit geschrevene aan ulieden zegene tot Zijne eere en uwe zaligheid. Hetgene ik U tot taak wekelijks opgegeven heb zoo van den Middelaar des genadeverbonds als uit de Catechismus wenseh ik, dat gij trouw zult leeren en het iedere week bij uwen vader opzeggen. Als uw vader hard opleest des avonds, verzoekt dan , dat hij die stukken eens uit Brakel voorleest, die door ieder moeten geleerd worden. En geeft dan vooral goed acht op de toepassing, die Bbakel achter ieder hoofdstuk maakt. Zij staan in Brakel Ie dl. van het 16e tot het 23e kapittel. Het zal ü onder Gods zegen zoo nuttig kunnen zijn, als gij daarop acht geeft, alsof gij uwen leeraar bij U had, om het geheel uit te leggen en toe te passen. Nu geliefde kinderen, vreest God, eert uwe ouders en maakt trouw gebruik van de middelen om den drieëenigen God in Wiens naam gij gedoopt zijt, recht te leeren kennen. Groet van mij uwen vader en uwe moeder , die ulieden wenscht te zijn

Uw liefhebbende en heilzoekende Leeraar, H. J. Budding."

Sluiten