Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Psalm 105 : 1, 2.

Looft, looft, verheugd, den Heer der heeren;

Aanbidt Zijn' Naam, en wilt Hem eeren;

Doet Zijne glorierijke daan Alom de volkeren verstaan,

En spreekt, met aandacht en ontzag,

Yan Zijne wond'ren dag aan dag.

Juicht, elk om strijd, met blijde galmen;

Zingt, zingt den Hoogste vreugdepsalmen;

Beroemt u in Zijn' heil'gen Naam;

Dat die Hem zoeken, nu te zaam Hun hart vereenen tot Zijn eer,

En zich verblijden in den Heer.

In onzen Heere Jezus Christus geliefde gemeente! Wonderlijk is Gods leiding, onnaspeurlijk zijn Zijne wegen. Wat Hij doet, is welgedaan. Wij menscheu begrijpen echter niet, hoe Hij werkt en wat Hij wil tot stand brengen ter eere van Zijnen Naam en tot heil van hen, die op Hem hopen en in Hem gelooven. Hij wil echter, dat wij ons in het bewustzijn van onze nietigheid en zondigheid voor Hem zullen buigen en Hem eeren in al hetgeen Hij doet. Zoo zij dan ook nu Hem eere, lof en dank gebracht voor Zijne beschikking, waardoor Hij u, mij van jongs af dierbare gemeente, en uwen door mij hartelijk geliefden leeraar en herder met mij als tweeden prediker verbonden heeft. Dit is mij eene daad des Heeren, en hoewel verkiezing en beroeping door menschen plaats had, is het evenwel God de Heere Zelf, Die naar Zijn Raadsbesluit het aldus heeft gewild en uitgewerkt. Weliswaar was het niet licht de vorige gemeente te verlaten, in Welke de Heere mij had gezet, totdat Hij hierheen riep, maar toch is het mij ook eene groote vreugde en eere, dat de Heere heeft gewild, dat ik voor u zou mogen

Sluiten