Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staan als verkondiger van Zijn evangelie, voor u, gemeente, welke de Heere gansch bijzonder heeft gezegend met de prediking van Zijn Woord. O, men moet ervaren en gehoord hebben, wat op tallooze plaatsen als Gods Woord wordt aangeprezen, 'tgeen slechts verbastering en verdraaiing Zijner Waarheid is, — men moet de slagen der heilige Wet en van den toorn des Almacbtigen gevoeld hebben aan de eigene ziel, om iets er van te begrijpen, welken gansch overweldigenden zegen de Heere aan onze gemeente weleer in de loutere, heldere, eenvoudige en loch zoo oneindig diepe verkondiging Zijner Waarheid geschonken heeft door haren in zijnen Heiland ontslapen eersten leeraar, Dr. Kohlbrügge. O, daarin heeft de Heere een fontein der genade geopend van zulk een helderheid, van zulk een verkwikkende kracht, van zulk een ernst en zulk een liefelijken troost, als overal elders te vergeefs wordt gezocht. En welke heerlijke vrucht heeft onder ulieden het uitgestrooide zaad des Woords voortgebracht! Hoe hebben de ouderen, waarvan de meesten reeds lang in de eeuwige ruste zijn ingegaan, terwijl nog enkelen in ons midden zijn, ondervonden, dat niet slechts het Woord hun in de kracht Gods gebracht was, maar dat ook God de Heere Zelf Zich als den God Zijns Woords betoonde, en dat Hij, ofschoon menigmaal in nood en ellende om des Woords wille leidende, toch hen, die in Zijn Woord bleven, op gansch bijzondere en heerlijke wijze Zijne trouw en ontferming deed ervaren.

Onvergetelijk blijft voor ons allen ook de tweede getuige bij de gemeente, Ds. Kiinzli, die gedurende vele jaren met groote liefde en getrouwheid in denzelfden Geest als Ds. Kohlbrügge de gemeente heeft geweid. Hij heeft velen uwer en ook mij onderwezen. Diep had de Heere hem in Zijne Waarheid ingeleid, en zoo heeft hij in de stilte naar zijne wijze gewerkt

Sluiten