Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werken. Er is heel wat aanwezig bij haar. Men zou zeggen: daar vertoont zich leven en kracht; daar is christendom; er is stof tot roemen.

Maar wat is niet aanwezig? Een voor 's Heeren Wet gebroken en verslagen hart. Dat ontbreekt. Daarom is er ook geen buigen onder Zijne oordeelen. Men wil wel toestemmen, dat in de tegenslagen de leidingen Gods zijn op te merken, spreekt ook van 's Heeren voorzienigheid, maar zijne zonde en het algeheele van-God-vervreemd-zijn, dat kent men niet. Zoo kan men dan niet nalaten, om naast de verlossing van Christus, altoos weder met eigene werken aan te komen dragen, die dan ten slotte gesteld worden in de plaats van de genade voor den goddelooze.

Wij hebben echter te weten, dat ook zoo de mensch niets is, en dat op zoodanige wijze het volk des Heeren niet uit Babel uittrekt. Want dit alles is toch voor God slechts ijdelheid en minder dan niets. De Heere blaast er in met Zijnen Geest, d. w. z. Hij komt met de tucht der prediking der rechtvaardigmaking uit het geloof alleen, en dat God den goddelooze rechtvaardig spreekt om niet, enkel om Christus wille tot eere van Zijnen Naam.

Voor deze prediking, dit woord, hetwelk God de Heilige Geest gelijk een stormwind laat henen varen over de velden onzer eigene gerechtigheden, blijkt dat alle vleesch gras is en al zijn goedertierenheid als eene bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de Geest des Heeren daarin blaast met de prediking der verlossing, alleen door God, enkel uit genade, enkel uit ontferming, waarbij de mensch met al zijne goedertierenheid, ook met zijn gewaanden geestelijken groei en bloei, terug valt in zijn dorheid en in zijn niets. En wanneer wij ons evenwel willen staande houden, wanneer vleesch nochtans geest wil zijn, dan

Sluiten