Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waarde Broeders,

Wat moet men doen, als twee menschen twist hebben gehad, daardoor van elkander verwijderd zijn geworden en men nu die twee weer tot elkander wil brengen? Och, meestal zal er wel schuld zijn aan beide zijden, al zal de schuld van den eenen allicht grooter zijn dan die van den anderen. Welnu, ga dan heen tot elk afzonderlijk en tracht, door aan elk afzonderlijk Gods wet met ernst voor te houden, hen te brengen tot schuldbesef en alzoo tot verootmoediging voor God. Indien u dit door Gods goedheid mag gelukken, dan hebt ge ook in de wederzijdsche verootmoediging de rechte basis, waarop die beiden elkander kunnen ontmoeten, en als de verootmoediging waarlijk hartelijk gemeend is, dan zal ook de harmonie weldra zijn gevonden.

Dit beeld, aan het dagelijksche leven ontleend, is ook van toepassing op kerkelijk gebied. Zal er in ons kerkelijke leven, dat nu door partijschappen van allerlei scort zoo treurig gedeeld ligt, waarvan wij allen de wrange vruchten min of meer wel hebben gesmaakt, zal er in dat kerkelijke leven weer éénheid komen, dan is in de allereerste plaats noodig verootmoediging, persoonlijke verootmoediging over de zonden die wij persoonlijk bepaaldelijk in ons ambtelijk leven hebben begaan zoowel door doen als nalaten en gemeenschappelijke verootmoediging over de schuld, die op onze Kerk als Kerk van Christus in ons Vaderland drukt en die ons dus allen als ambtsdragers of leden dier Kerk gemeen is. De Farizeër zegt: „ik dank U, dat ik niet ben als de- ethischen, als de modernen, als allen, die van de drie formulieren van eenigheid

Sluiten