Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal spreken.J) Wij wenschen thans echter vooral nader die praktische vraag te bespreken: hoe komen wij tot zulk een reformatie der Kerk, dat zij weer wordt, wat zij naar eisch van Gods Woord en ook naar haren historishen aard en oorsprong wezen moet, nl. een belijdende Kerk van Christus. Deze vraag leidt ons vanzelf tot bespreking van „den toestand onzer Ned. Herv. Kerk", zooals u in onzen oproepingsbrief is aangekondigd geworden. Wij vatten onze wenschen kortelijk in deze drie punten samen: 1. geen conservatisme of synodalisme, 2. geen afscheiding, in welken vorm ook, noch in de Kerk, noch buiten de Kerk, 8. wel reorganisatie.

Vooreerst dan geen conservatisme of synodalisme. Mij dunkt, het is niet noodig hierbij lang stil te staan. Indien ooit, dan is het verleden zomer duidelijk geworden in de kwestie Bahler, dat de Kerk praktisch ook haar laatsten trek van eene belijdende Kerk van Christus te wezen heeft verloochend. En dit moet ons allen tot zware schuld zijn of worden. Wie dit niet gevoelt, spreke maar liever over de kerkelijke kwestie niet mee. Ik zeg echter met opzet: „praktisch", want wettelijk is en blijft zij het, zoolang art. 11 van het Mg. Reglement niet is veranderd. Ik heb dit elders uitvoerig aangetoond2) en blijft daarbij. In art. 11 ligt het eigendomsrecht gedocumenteerd van allen, die in onze Kerk voor de Belijdenis opkomen en wij mogen ons ook niet laten verdringen3). Doch ik heb het nu alleen over de praktische houding der Kerk en dan beweer ik, dat zij in de behandeling der kwestie-Bahler praktisch haar laatsten trek als belijdende Kerk van Christus heeft verloochend. Verleden zomer toch heeft zij bij monde van haar hoogst gebrekkig,

1) Dr. Troelstra sprak naar aanleiding van hetgeen als motto boven deze brochure werd geplaatst, Ps. 119 : 108: ,,Heere, leer mij Uwe rechten."

2) In de voor eenigen tijd in De Ger. Kerk verschenen artikelen : „Dr. Bahler en de proponentsformule*. Vg. ook de in dit opzicht ,,schlagende" brochure van Ds. F. Oberman, Heeft d$ Nederlandsche Hervormde Kerk met den nieuwen vorm van bestuur [organisatie) in het jaar 1816 opgehouden de vroegere Gereformeerde Kerk te zijni Leiden, 1895.

3) Art. 11 luidt: ,,De zorg voor de belangen, zoo van de Christelijke Kerk in het algemeen als van de Hervormde Kerk in het bijzonder, de handhaving harer le$r enz. moeten steeds het hoofddoel zijn van allen, die in onderscheidene betrekkingen met het kerkelijk bestuur belast zijn". De leer der Kerk is uit den aard der zaak de leer, vervat in hare officieele belijdenisschriften, de drie formulieren van eenigheid, die nimmer zijn afgeschaft of door andere vervangen.

Sluiten