Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(bijv. door het samengaan van de radicaal-antirevolutionaire, de radicaal-liberale, de socialistische >en de Roomsche elementen) onze Kerk als Volkskerk werd opgelost bv. door plotselinge inhouding der rijkstraktementen, door proportioneel© Verdeeling der kerkelijke goederen als anderszins, dan zouden wij zulk een toestand natuurlijk te aanvaarden hebben en dan zou wellicht het oogenblik gekomen zijn om door aaneensluiting van alle beslist-confessioneel© elementen de nieuwe formatie eener Gereformeerde Kerk te beproeven. Doch ik zou zulk een toestand altijd als een oordeel beschouwen, omdat daardoor verreweg de meerderheid van ons volk aan Gereformeerden invloed zou zijn onttrokken en omdat daardoor de Protestantsche Kerk letterlijk gedecimeerd zou staan tegenover de ééne groote katholieke Kerk, die dan allicht, na verloop van tijd, als de eigenlijke Kerk van Nederland, als de nationale Kerk (wijl in zielental dan de grootste) voor het oog der wereld zich zou vertoonen. Ik zou dus zulk een toestand als een oordeel beschouwen en meen dus, dat Christenen nooit mogen medewerken om zulk een oordeel over zich in te roepen en als het ware met eigen hand dichter bij te brengen en te voltrekken1).

Wij moeten dus naar mijne meening ons aansluiten aan al het Christelijke, dat God ons nog in ons volk gelaten heeft in Zijne goedertierenheid. Wij mogen ons volk niet beschouwen als een heidensch volk, dat beevangeliseerd moet worden, en als zendingsterrein moet worden behandeld, maar wij moeten het beschouwen als een gedoopt volk en wij moeten om met den edelen Wormser te spreken beginnen „om de natie haren doop te leeren verstaan." Wij moeten dus ons volk beschouwen als een Christelijk volk evenals ook de profeten Israël bleven toespreken als „Gods volk" ook in de dagen van het diepst verval2). Er moge veel zijn in onzen doop, dat niet recht is voor God, nochtanjs wij staan voor het feit, dat onder Gods voorzienigheid

1) Zie hierover nader de aan deze rede toegevoegde bijlage over ,,de nieuwe actie."

2) Vg. ook Ezech. 16 : 20 en 21. Zie ook mijn De Kinderdoop en het genadeverbond in verband met de Volkskerk, Utrecht Kemink & Zoon, 1899.

Sluiten