Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot nog toe kerkelijk weinig schenen mee te leven en die daardoor gevaar liepen aan individualistische en eenzijdigpiëtistische neigingen toe te geven en anderen daarin te stijven, opeens begonnen naar kerkherstel te vragen. Wij hadden liever afgewacht, hopende, dat ook uit deze beweging iets goeds voor onze Kerk mocht voortkomen. Toch schijnt het beter (te oordeelen naar de vragen, die van verschillenden kant rezen) om reeds nu de beweging te bespreken en daarop het o. i. juiste licht te laten vallen, daar toch het program, in de brochures van Arno nesciri duidelijk genoeg omlijnd voor ons ligt. Wij hopen intusschen, dat de broeders, van wie deze beweging uitgaat, onder alles in aanmerking zullen willen nemen, dat onze kritiek, ook al zal zij onomwonden en dus soms wellicht scherp moeten zijn, toch broederlijk bedoeld is. Wij voor ons zoeken de eenheiid en begeerea daarom geen verdeeldheid, allerminst ook ten opzichte van deze broeders, die zoo dicht bij ons staan. Men heeft ons voor eenigen tijd toegeroepen: „kom tot ons over". Allicht dat wederzijdsche scherpere bepaling van ons bedoelen ons ten slotte nader brengt en althans dit uitwerkt, dat wij elkander beter begrijpen en dan ook, zooals het ernstigen Christenmannen betaamt, objectief gesproken, meer waardeeren. Wij hopen, dat ook deze artikelen daartoe mogen medewerken.

Menigeen heeft bij het eerste lezen der oproeping van de mannen der nieuwe actie gemeend, dat zij hetzelfde of althans ongeveer hetzelfde bedoelden als degenen, die nu reeds sinds verscheidene jaren voor reorganisatie hebben gepleit. Toch is deze meening blijkbaar onjuist. Immers, bedoelde men hetzelfde, dan zou het toch al zeer onbroederlijk gehandeld zijn, indien deze mannen zich niet op de eene of andere, wijze met hen, die tot nu toe reorganisatie bepleitten, in contact gesteld hadden. En dit contact nu is niet gezocht. Waarom ? Om de eenvoudige reden, dat men zich bewust was iets anders te bedoelen.

Toch blijft het o. i. te betreuren, dat men geenerlei samenspreking heeft beproefd. Wij willen dit rondweg uitspreken. Wij hebben onze vergaderingen steeds zoo ruim mogelijk opengezet voor allen, die zich wilden buigen alleen \oor den eisch van Gods Woord. Indien deze broeders zich meer op die vergaderingen hadden laten zien en daar mogelijke bezwaren tegen onze wijze van arbeiden hadden in het mid-

Sluiten