Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pieele vragen te bespreken, aleer men komt tot hetgeen de bedoelde Bond wil? Wij meenen dat de Bond te gemakkelijk over die vragen heenstapt. En wij willen daarom onze bezwaren tegen de door deze broeders gekozen gedragslijn -eenigszins uitvoerig ontwikkelen. Die bezwaren zijn van tweeërlei aard. Wij hebben principieele en practische bezwaren.

Doch vragen wij eerst: wat wil de Bond eigenlijk? Zij wil volgens de oproeping „vrijmaking der kerken." Wij hebben reeds gewezen op dezen meervoudsvorm, waarin reeds aanstonds de verwandschap van deze beweging met hetgeen Dr. Kuyper bedoelde, uitkomt. Daarom verwondert het ons niet, dat de Heraut de nieuwe actie luide toejuicht. Al heeft zij ook het middel, dat men wil aanwenden, het aansturen op de intrekking van sommige koninklijke besluiten vernageld geschut genoemd na de doleantie-processen, het doel acht zij uitnemend.

Welk is dan dit doel? Men wil langs politieken weg plotselinge opheffing der synodale organisatie van 1816. Dan zou dus op eens (zoo stelt men zich de zaak voor) de Kerk als geheel zonder bestuur zijn en dus in de los naast elkander staande plaatselijke kerken uiteenvallen. Deze kerken zouden zich dan vrijwillig mogen organiseeren, gelijk ze wilden met. behoud van hun kerkegoed. Ja, zelfs zou zulk een plaatselijke kerk ook weer in verschillende deelen kunnen uiteengaan. Die kerken en deelen van kerken zouden zich dan naar believen met elkander tot een bepaalde kerkengroep kunnen aaneensluiten, zoodat men dan bv. kreeg een Gereformeerde kerkengroep (die dan natuurlijk aansluiting kan zoeken met de thans bestaande „Gereformeerde kerken"), een ethische kerkengroep en een moderne kerkengroep. De Ned. Herv. Kerk zou dus volgens deze wenschen uiteen vallen in een Gereformeerde Kerk, een ethische Kerk en een moderne Kerk, terwijl elk dezer drie Kerken een evenredig deel van het kerkegoed zou ontvangen.

Dit is blijkbaar de bedoeling van hetgeen in de oproeping tot de vergadering gezegd wordt, dat men namelijk wil een „rechtvaardig" rekening houden met de verschillende richtingen „zonder dat de eene richting verder door de andere wordt bemoeilijkt". Immers, deze woorden verschijnen in helder licht, zoodra men er de brochures van Amo nesciri naast legt. Op blz. 14 van zijne brochure Wat nu? geeft hij toch

Sluiten