Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn plan duidelijk omlijnd aan, als hij dit program ons voorlegt als doel voor de Christelijke partijen:

„1°. Intrekking van de Koninklijke besluiten omtrent de organisatie der Herv. Kerk van 1816 en 1852.

2°. Verkrijging van een Koninkl. Besluit, waarbij, tot herstel van veroorzaakt kwaad, tot elke plaatselijke kerk gerekend worden de Hervormde Protestanten, die sinds 1816 met de organisatie braken.

3°. Verkrijging van een Koninkl. Besluit, waarbij aan deze aldus gerekende gemeenten volledige vrijheid tot zelforganisatie gegeven worde.

4°.—waarbij deze gemeenten ieder afzonderlijk als eigenaressen harer kerkelijke goederen erkend worden en in deze rechten aanspraak hebben op de bescherming der regeering.

5°.—met dien verstande, dat zoo eenige groep of groepen zich niet met de eigen organisatie dier gemeenten of de voor 1816 in deze gemeenten geldende Formulieren van Eenigheid vereenigen kan, zulk een groep of groepen eveneens vrijheid tot eigen organisatie gegeven worde en naar verhouding van het tegenwoordig zielental uitkeering gedaan worde van de kerkelijke goederen,"

Ons dunkt, dit plan is duidelijk omlijnd genoeg. Men wil, dat de hoofdgroepen in onze Kerk voor goed uiteen zullen gaan. Men snijdt dus, niet eens langs kerkelijken, maar langs politieleen weg door een soort van radicale tuchtoefening alle elementen, die niet volkomen met de drie formulieren van eenigheid instemmen (behalve natuurlijk zij, die bezwaar hebben tegen art. 36), af van de Gereformeerde Kerk. Hierbij rijzen reeds aanstonds twee vragen: Mag dit? en: Kan dit?, waarbij we later nog hopen stil te staan.

Alleen merken we nu reeds op, dat dit geheele plan overeenkomt met wat Dr. Kuyper reeds sinds 1873 bedoelde en nog steeds bedoelt, zooals dit door Prof. Kleyn reeds vóór verscheidene jaren is geschetst in zijn nog altijd belangrijk De Nederlandsche Hervormde Kerk van den tegenwoordigen tijd1). Op blz. 32 zegt Kleyn: „Het Nederlandsche volk heeft naar zijne meening eene krachtige Kerk noodig, eene zorgende moeder der geloovigen, welker gezag de rechte verklaring van

1) Dit geschrift is tegen verminderden prijs verkrijgbaar voor de lezers van De Geref. Kerk tegen toezending van de bon, voorkomende op de laatste bladzijde in een vorig nummer.

Sluiten