Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Er zijn echter veel meer voordeelen voor ons verbonden, aan het bezit van Gods heilig Woord, dan dat ze ons terughoudt van wangedrag, dat den naaste kan hinderen en ons zeiven schaden; de wetenschap en de kunst leeren we door haar op den rechten prijs schatten ; we verachten geen van beiden; zelfs zijn ze ons dierbaar, maar we weigeren haar goddelijke eere toe te brengen. Boven alles eeren wij Hem, die hemel en aarde bezit; die almachtig is en alwetend; de grootste op het gebied der kunst en der wetenschap.

We verwerpen dan ook alleen de verkeerde producten der kunst en de onjuiste conclusiën der wetenschap. In een verfoeielijke roman, een onzedelijke plaat of schilderij, een verwerpelijk dicht- of tooneelstuk, kan stellig kunst zitten, doch het product maakt dan, dat wij die dosis kunst er aan geven.

Hetzelfde geldt van conclusiën die vele geleerden uit hun waarnemingen trekken, waarover straks meer.

Wat nu aangaat de onverdraagzaamheid, waarover men het nog al eens druk heeft in niet-orthodoxe kringen: menschen die de meening zijn toegedaan, dat zij hun overtuiging alleen voor zichzelf hebben, (Scepticisten) vindt men bij ons niet gemakkelijk en dat is heel natuurlijk; de waarheid die we omhelzen is er veel te ernstig voor; het zou niet getuigen van liefde tot den naasten, als een Christen, die te midden zijner geestverwanten belijdt, dat hij en alle andere menschen een eeuwig verderf tegemoet snellen, maar dat er ook genade te verkrijgen is, voor elkeen die zich bekeert en verootmoedigt voor onzen hemelschen Vader, voor dat Hij komt als een rechtvaardig Rechter, er tegenover anderen van zweeg. Het: Alzoo lief heeft God de wereld gehad dat Hij Zijnen eeniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe", is zóó groot, dat

Sluiten