Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben gelegd; zij zijn begonnen met de ondermijning van het geloof. De mannen die zich niet ontzien hebben zich te zetten tot Bijbel-critiek, hebben geen recht meer om gehoorzaamheid te vragen, aan eenig gedeelte van de Heilige Schrift; want immers, wat door hen nog niet verworpen is, wordt door anderen reeds lang niet meer als echt erkend; het is een leunen op wetenschap en wijsbegeerte en die beiden zijn steeds veranderlijk; wat heden onwrikbaar vast schijnt, wordt morgen weer veranderd; zoo werd b. v. critiek, uitgeoefend door Prof. Kuenen, door latere opgravingen geheel omvergeworpen. Geen grooter verdeeldheid dan onder de mannen der wetenschap en wijsbegeerte, maar ook daartegenover geen grooter vastheid dan onder hen, voor wien Gods Woord een schat is, waardoor zij gelukkig zijn in dit, maar bovenal in het toekomende leven, waar dat woord zal vervangen worden door God zelf; daar eeuwig met den Heere, zich verheugende in Zijne onuitsprekelijke zaligheid!

De moderne W. Zaalberg schreef in 1888, sprekende tot zijn moderne geloofsbroeders, letterlijk het volgende: „Gij mist iets wat vaststaat; wat U vast doet „staan; waarop gij uwe kinderen vast kunt zetten; „waarop gij de kinderen des volks kunt wijzen, „zeggende: ziet daar het eenige noodige, ontwijfelbare, dat U niet mag ontbreken, wilt gij gezond „zijn en sterk om den booze te wederstaan. Zoodra „gij er toe komt om uzelven rekenschap te geven „van dat wat gij uw godsdienstig geloof zoudt „kunnen noemen, dan blijkt het u, dat het u uiterst „moeilijk, bijna onmogelijk valt om er met woorden „eene duidelijke omschrijving van te geven. En „als gij het beproeft, bespeurt ge tot uw schrik, „dat gij óf veel minder gelooft dan gij dacht „óf dat uw zoogenaamd geloof een wonderlijk

Sluiten