Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heid aan den dag legde, door den bouw der ontzaggelijke stoffelijke wereld, maar ook de geestelijke wereld, niet minder majestieus, haar aanzijn gaf. Waarom geen rekening gehouden met Zijn bestek en teekening? vragen wij; men had dan waarborg dat het fundament goed was en het gebouw stand hield.

Dat bouwen en sloopen, dat handelen in afbraak, dat eindelooze gepleister van gaten en scheuren, op de terreinen der ongeloovige wijsbegeerte, toont zoo duidelijk hoe nietig het werk is van den gevallen mensch, die zijn onbekwaamheid niet wil erkennen, maar halstarrig op eigen gelegenheid doorgaat. De nieuwere wijsbegeerte is dan ook zoowat uitgewerkt; ze is oud geworden en haar einde nabij; de teleurstellingen waren velen; men dacht het telkens te hebben gevonden; helaas de critiek kwam ook telkens weêr met het bekende resultaat. De vier heidenen: Socrates, Plato, Proclus en Aristoteles, blijken veel meer wijsheid te hebben gevonden dan alle nieuwe wijsgeeren te samen; ook zijn hun woorden veel minder ruw als van: Baco, Cartesius, Schlegel, Spinoza, Goethe, Voltaire, Leibnitz, Wolf, Baijle, Kant, enz.

Vele wijsgeeren zoeken hun gansche leven door naar wijsheid, of beter gezegd: naar wat nieuws, en sterven zonder iets verteld te hebben, dat niet reeds lang tevoren door anderen, in anderen vorm was gezegd.

De waarheid, de wijsheid die de H. Schrift ons leert, is veel meer dan alle wijsgeeren te samen zouden kunnen opsporen. Zij behandelt de kwestie van goed en kwaad; waar we heengaan en van waar we kwamen; wie wij zijn en welke rechten en plichten we hebben tegenover God en onze medeschepselen. Zij behandelt het huwelijk en de opvoeding, de wetenschap en het arbeidersvraagstuk, maar ook gezag en dienstbaarheid. Wat staat de onzinnige taal die u uit boeken en boekjes tegenkomt laag, bij de korte, kernachtige uitspraken des Bijbels;

Sluiten