Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Heerlijkheid des Heeren omscheen hen, en van stonde aan was et' met den engel een menigte des hemelschen heirlegers, zingende: „Eere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de menschen een welbehagen," v. 12—14.

9. Hebben ook anderen, die geen bijzondere openbaring hadden ontvangen, dit voorrecht gedeeld? Matth. 2 : 1—11.

De Wijzen, die Zijne ster in het Oosten hadden gezien, ontvingen van Herodes het antwoord op de vraag, die hij den Schriftgeleerden had voorgelegd, waar de Christus moest geboren worden (Micha 5 : 1).

Op weg naar Bethlehem zagen zij de ster opnieuw, v. 9, vonden het kind, v. 10, 12, aanbaden het, openden hunne schatten — goud, wierook en myrre — en keerden, door goddelijke openbaring vermaand, niet over Jerusalem weder naar hun land, v. 12, vrg. v. 7, 8.

"Waarom was Jerusalem bij de komst van de Wijzen ontroerd? v. 3.

10. Is het kind Jezus te Bethlehem gebleven? Matth. 2 : 13—18.

Herodes liet de kinderen beneden de 2 jaren te Bethlehem ombrengen, v. 16—18, maar Jezus werd, op Gods bevel, eerst naar Egypte, en, na den dood van Herodes, naar Galilea gebracht , v. 19—22.

11. Is ons iets bekend van hetgeen in dien tusschentijd is voorgevallen? Luk. 2 : 21—38.

Jezus is op den 8sten dag besneden, en op den 40sten, toen Maria het voorgeschreven offer bracht, den Heere voorgesteld (Ex. 13 : 2; Lev. 2 : 6; Num. 8 : 17; 18 : 15).

Waartoe heeft deze voorstelling verder gediend? Om Simeon, de profetes Anna en „allen, die de verlossing in Israël verwachtten", te verzekeren, dat Jezus in het leven was, v. 38.

De openbaring, die Simeon had ontvangen, v. 26, 27.

Zijn dank, toen hij het kind in de armen nam, v. 29—31.

Zijne voorspelling, v. 34, 35.

12. Wat wordt ons van Jezus vóór zijn 30ste jaar bericht? Luk. 2 : 39—52.

Hij is opgevoed te Nazareth, waar Jozef timmerman was

(Matth. 13 : 55), werd gesterkt in den geest, vervuld met

wijsheid, en nam toe in grootte en in genade bij God en de menschen, v. 40, 52.

Sluiten