Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Heeft Jezus tijdens deze reis vele wonderen verricht ? Zijn arbeid als Leeraar en Profeet trad op den voorgrond.

Maar op weg naar Jerusalem genas Hij tien melaatsche mannen, van welke alleen één enkele weêrkwam om God de eer te geven, 17 : 11—19.

23. Op welke wijze ontving Jezus de kinderkens, die door de moeders tot Hem werden gebracht, om door Hem gezegend te worden?

Hij omving ze in Zijne armen, en zeide tot Zijne discipelen: „Verhindert ze niet, want derzulken is het Koninkrijk der hemelen", Luk. 8 : 15—17.

24. Door welk teeken heeft Jezus de oversten in den tempel overtuigd, dat Zijne zaak de zaak Gods was, en hun ongeloof en onwil aan het licht gebracht?

Hij heeft slijk op de oogen van den blindgeborene gelegd, en hem naar de bron Siloam gezonden om zich te wasschen, Joh. 9 : 1—41.

De Joden wilden eerst niet gelooven, dat hij ziende was geworden, en hebben hem later uitgeworpen, omdat hij durfde zeggen, dat Jezus geen zondaar was.

Is de blindgeborene blijven staan bij deze verklaring? Hij leerde Jezus kennen als den Zoon van God, v. 35—39.

25. Heeft de Heer zichzelven nog nader in Jerusalem bekend gemaakt ?

Hij heeft verkondigd, dat Hij de goede Herder was, in onderscheiding van de huurlingen, roovers en vreemden; dat de deurwachter Hem den toegang tot de schaapskooi had verleend; dat Hij Zijn leven stelde voor de schapen, en andere schapen, die van dezen stal niet zijn, zou toebrengen, Joh. 10 : 1—18.

Wie was de deurwachter? Welke schapen had Jezus op het oog?

Hebben de Joden deze bedekte voorstelling begrepen ? Er werd tweedracht onder de Joden, v. 19, maar de vijanden omringden Hem in den voorhof van Salomo en stonden er op, dat Hij hun zou zeggen, of Hij de Christus was, v. 24.

Toen Hij verklaarde, dat God Zijn Vader was, wilden zij Hem steenigen, v. 30 vv.

Wanneer geschiedde dit? Op het feest der lichten, v. 22, den 23sten Dec.

Sluiten