Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22. Wanneer is dit vonnis bekrachtigd?

Toen het dag was geworden (Vrijdag), en Jezus opnieuw voor den Raad werd gesteld, om opnieuw te worden gevraagd, of Hij de Christus, en nog eens, of Hij de Zoon van God was, om naar de Joodsche wet opnieuw te worden gevonnisd.

23. Waar heeft Petrus zijn Heer verloochend?

In de voorzaal, waar de bende, die Jezus gevangen had genomen, een vuur had ontstoken; eerst door bloote ontkenning, en toen onder verwenschingen, Matth. 26 : 58 vv.; Mare. 14: 54 vv,; Luk. 22 : 55 vv.; Joh. 18 : 15 vv.

De Heer zag Petrus aan, en hij ging uit, bitterlijk weenende.

24. Wien wilde de Raad de uitvoering van het vonnis opdragen, en is deze toeleg gelukt?

Pilatus wilde een zelfstandig oordeel vellen, ondervroeg Jezus en verklaarde zich bereid Hem vrij te spreken.

Toen de Joden niet in dit oordeel wilden berusten, zond hij Hem naar Herodes, die de aanklacht bespottelijk vond, en verklaarde hij zich bereid, Jezus te kastijden en los te laten, Matth. 27 : 1—14; Mare. 15 : 1—5; Luk. 23 : 1—5; Joh. 18 : 28-38.

Waarom gingen de Joden niet in het Rechthuis? Zij hadden het Pascha niet gegeten, en wilden zich daarom niet verontreinigen.

Wat heeft Herodes gedaan?

Jezus antwoordde hem niet; waarop men Jezus bespotte en met een blinkend kleed terugzond, Luk. 23 : 6—12.

25. Wat bewoog Pilatus ten laatste, Jezus tot den dood des kruises te veroordeelen ?

De eisch van het volk, aan hetwelk hij de keus •tusschen Barabbas en Jezus had gelaten, en het dreigen der priesters, dat zij hem bij den Keizer zouden aanklagen, als hij zich niet boog voor den wil van het volk, Matth. 27 : 15—26; Luk. 23 : 13—25; Mare. 15 : 6—15; Joh. 18 : 39, 40.

Wat heeft tot deze uitkomst medegewerkt?

De boodschap van zijne huisvrouw, die ten doel had, "dit te voorkomen, v. 19.

Waarom wiesch hij de handen?

Hij verklaarde hiermede, dat hij niet medeplichtig wilde zijn aan deze euveldaad.

Sluiten