Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hielden, terwijl Hij heenvoer, en zeiden: „Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzoo komen, gelijk gij Hem hebt zien henen varen," v. 11.

Wat lezen wij van de discipelen na de Hemelvaart? Zij waren eendrachtig, volhardende in het bidden en smeeken met de vrouwen, Maria, de moeder van Jezus, en Zijne broederen, v. 14.

Op voorstel van Petrus zijn zij overgegaan tot de keuze van een apostel in de plaats van Judas, en wierpen het lot tusschen Jozef en Matthias, welke laatste uit dit tweetal gekozen werd, v. 15—26.

§ 9. VAN HET PINKSTERFEEST TOT DE GEVANGENSCHAP VAN PAULITS TE ROME (Hand. 2—28).

1. Wanneer is de Heilige Geest uitgestort ? Hand. 2.

Tien dagen na de Hemelvaart, op den 50sten dag na Paschen , geschiedde een geluid uit den hemel, gelijk als van een geweldigen, gedrevenen wind, en van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen, en zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, v. 1—4.

Wie hoorden hen? Menschen uit allerlei volken, Joden en Jodengenooten, v. 5—11.

Welken indruk maakte dit verschijnsel? Enkelen hebben gespot, zeggende: „Zij zijn vol zoeten wijns," maar Petrus predikte, dat de profetie van Joel (2 : 28—32) nu werd vervuld, verkondigde hun, dat Jezus, dien zij gekruisigd hadden, had uitgestort wat zij nu zagen en hoorden, v. 14—33, vermaande hen tot bekeering, v. 30—40. 3000 werden gedoopt, v. 41.

2. Wat wordt ons van de gemeente te Jerusalem gemeld? Zij volhardde in de leer der Apostelen, de gemeenschap, de

breking des broods en het gebed. Wonderen geschiedden door de Apostelen. Aan de poort van den tempel werd een kreupele genezen. Men had alle goederen gemeen. Niemand had gebrek. Het volk had haar in groote achting, v. 43—47, vrg. 4 : 34—36; Hand. 3, 4.

3. Welke gevolgen heeft de genezing van den kreupele aan de Schoone Poort van den tempel, door Petrus en Johannes, gehad ?

Het volk liep te hoop in den voorhof van Salomo, en Petrus verkondigde het Evangelie van Jezus Christus. Door de oversten

Sluiten