Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevangen gezet en daags daarna in den Raad gebracht, hebben zij den naam van Christus voor de oudsten des volks - beleden, en getveigerd te gehoorzamen, toen men hen gebood niet meer in dezen Naam te spreken.

Hoe laat was het. toen de twee apostelen zich naar den tempel begaven? Het was de ure des gebeds, de 9de ure.

Wat zeide Petrus? „Zilver en goud heb ik niet, maar 't geen ik heb, dat geef ik u: In den naam van Jezus Christus, den Xazarener. sta op en wandel!" B : 6. Teruggekeerd uit den Raad. loofden en dankten zij den Heere met de hunnen en werden vervuld met den Heiligen Geest, 4 : 23 vv.

4. Welke gebeurtenis bracht groote vrees over de gemeente en allen, die het hoorden ? Hand. 5.

Ananias en Saffira werden achtereenvolgens in tegenwoordigheid der apostelen gedood, omdat zij den Heiligen Geest hadden gelogen, toen zij beweerden de geheele opbrengst van hun land in de algemeene kas te hebben gestort.

Hebben er vele wonderen in dezen tijd plaats gehad? Men bracht de kranken, zelfs uit de omliggende steden, om genezen te worden , v. 15—16.

5. Werden zij niet vervolgd ?

De hoogepriesters wierpen hen in de gevangenis, maar de engel der Heeren leidde ze uit, de kerker werd ledig gevonden, en de apostelen werden, maar niet met geweld, in den Raad gebracht, waar zij opnieuw getuigenis hebben afgelegd, v. 17—42.

Werden zij vrij gesproken? Men heeft hen gegeeseld en verboden in den naam van Jezus te spreken, v. 40.

Onder wiens invloed is dit vonnis geveld? Gamaliël spoorde tot gematigdheid aan, v. 34 - 39.

6. Wat heeft aanleiding gegeven, dat de zorg voor de armen aan een zevental diakenen werd toevertrouwd ? Hand. 6, 7.

De meening der Grieken, dat hunne weduwen in de bedeeling bij die der Hebreërs achterstonden, 6 : 1 — 6.

^at valt uit de naamlijst der gekozen diakenen af te leiden? Dat het vooral Grieken waren, die tot het ambt werden afgezonderd, v. 5.

7. Wat wordt ons van Stefanus, één van de 7 diakenen, bericht ?

Hij deed vele teekenen, en predikte in de synagoge der Libertijnen met zooveel kraeht, dat men hem niet kon weerstaan en valsche beschuldigingen tegen hem inbracht. Zijne pleitrede voor den Raad is ons bewaard, Hand. 7. Eendrachtelijk op hem aanvallende, heeft men hem gesteenigd.

Sluiten