Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Worden ons nog andere bijzonderheden aangaande de bekeering van Paulus bericht?

Hij viel ter aarde, v. 4. Zijn gevolg hoorde wel de stem, maar zagen niemand, v. 7.

Jezus antwoordde: „Ik ben Jezus, dien gij vervolgt. Het is u hard, de verzenen tegen de prikkels te slaan," v. 5.

Hij was drie dagen blind, v. 8, 9. Ananias werd tot hem gezonden, v. 10—15, en doopte hem, v. 18.

Hij predikte in de synagogen, v. 20, ontvluchtte des nachts in een mand, die van den muur werd afgelaten, v. 23—25, en werd door Barnabas tot de gemeente te Jerusalem ingeleid, v. 26, 27. Toen de Joden hem zochten te dooden, zonden de discipelen hem naar Tarsen. v. 28—30.

11. Is ons iets omtrent den arbeid van den apostel Petrus bekend ?

Hij genas Eneas te Lydda, een geraakte, die 8 jaar te bed had gelegen, v. 32—34, en Tabitha (Dorcas) te Joppe, wier lijk reeds was gewasschen en afgelegd, v. 36—41.

Hoe kwam hij er toe, van Lydda naar Joppe te gaan, om Tabitha (Dorcas) op te wekken?

De discipelen aldaar zonden twee mannen naar Lydda, om dit te vragen, omdat deze vrouw ijverig was in goede werken, en de armen veel aan haar verloren, v. 36, 41.

Wie huisvestte Petrus, v. 43.

12. Heeft Petrus niet een bijzondere openbaring ontvangen, om naar Caesarea te gaan ?

Hij was op het dak in eene vertrekking van zinnen, toen de boden van Cornelius, den hoofdman, hem kwamen ontbieden, om hem en zijn huis ,,de woorden der zaligheid te doen hooren," Hand. 10.

Wat werd hem in een gezicht getoond? Tot drie malen toe, een laken, waarin zich onreine dieren bevonden. De eerste maal kwam eene stem tot hem, zeggende: „Slachten eet!" de tweede maal: „Wat God gereinigd heeft, zult gij niet onrein achten!" v. 10—17.

Wat noopte Cornelius, Petrus te laten roepen? v. 1—8, vrg. v. 22, 30—33.

Is Petrus, door het gezicht geleid, tot Cornelius te gaan? v. 19, 20. Wat is er na de prediking in het huis van Cornelius merkwaardigs voorgevallen? De Heilige Geest viel óók op de Heidenen, eer zij gedoopt waren, v. 44—48.

Sluiten