Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17. Is Paulus te Antiochië gebleven? Hand. 13, 14.

De Heilige Geest zeide door de stem der profetie: „Zondert Mij af Barnabas en Paulus tot het werk, waartoe Ik ze geroepen heb," v. 2. Xadat men ze de handen had opgelegd, vertrokken ze naar Cyprus, Perge in Pamphylië, Antiochië in Pysidië, Iconië, Lystre en Derbe, bezochten op de terugreis deze plaatsen opnieuw, en kwamen van Attalië naar Antiochië terug.

Wat valt ons, in het algemeen gesproken, bij deze zendingsreis op?

1. Dat de zendelingen hunne schreden op den sabbat naar de synagogen hebben gericht. Op Cyprus, te Salamis, 13 : 5, te Perge, v. 13 (14 : 25), Iconië, 14 : 1, Antiochië, 13 : 14—41.

2. Dat zij terugkeerden om de vergadering der geloovigen de gestalte van eene kerk te geven door de verkiezing van ouderlingen, 14 : 23.

3. Dat Johannes Marcus, de zoon van Maria, die als behulpsel medeging, te Perge van hen scheidde, 13 : 13.

18. Wat is voorgevallen te Pafos?

Sergius Paulus, de stadhouder, zocht het Woord Gods te hooren, maar Elymas, de toovenaar, zocht hem van het geloof af te keeren, en is met blindheid geslagen, 13 : 6—11.

19. Te Antiochië in Pisidië?

De overste der synagoge noodigde hen uit, een woord van vertroosting te spreken , 13 : 15. Toen de Joden waren uitgegaan, vroegen zij op den volgenden sabbat hetzelfde woord te mogen hooren, v. 42—44. Toen bijna de geheele stad hiertoe saamkwam, werden de Joden met afgunst vervuld en hebben eene vervolging verwekt, r. 43—52.

20. Iconië ?

Eene groote menigte Joden en Grieken geloofde. Zij .bleven hier geruimen tijd, 14 : 1—3. Men wilde hen steenigen, zoodat zij moesten vluchten, v. 5, 6.

21. Lystre?

Xa de genezing van een kreupele, wilde het volk hun offers brengen, maar het werd door de Joden van Antiochië en Iconië opgeruid, zoodat men hen steenigde, en hen voor dood buiten de stadspoort liet liggen, 14 : 1—20.

22. Kwam de tegenstand alleen van de zijde der ongeloovige Joden ? Hand. 15.

De broederen, die van Judea te Antiochië kwamen, leerden, dat de besnijdenis voor de Heidenen verplicht was. Paulus en Barnabas werden daarop naar de gemeente te Jerusalem

Sluiten