Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

37. Op welke wijze is de voorspelling van Agabus en de overige profeten te Jerusalein bewaarheid?

De ouderlingen te Jerusalem stelden hem voor, het bewijs te leveren, dat hij de voorvaderlijke instellingen hooghield, door deel te nemen aan het volbrengen van eene Nazireërs-gelofte, v. 17—25. . t ...

Tegen het einde van de week beroerden de Joden uit Azië de menigte, door luide te roepen, dat hij Heidenen in den tempel had gebracht. In den oploop, die volgde, is Paulus in de legerplaats der Romeinen gebracht, nadat hij de gelegenheid heeft gehad, zich voor het volk te verantwoorden en zijne bekeeringsgeschiedenis mede te deelen, v. 27 vv.

Hoe kwamen de vijanden op het denkbeeld, dat hij den tempel had ontheiligd? v. 29.

Waaruit bleek de opwinding van het volk? v. 35.

De toespraak van Paulus tot het volk, Hand. 22.

Wat deed de schare in woede ontsteken, toen Paulus haar toesprak? v. 21, 22.

Wat belette den hoofdman, Paulus te geeselen? v. 26.

38. Wat gaf aanleiding, Paulus naar Caesarea over te brengen ? Hand. 23.

In den Raad gebracht, om zich te verantwoorden, werd het tumult zoo groot, dat de krijgslieden hem opnieuw in de legerplaats brachten.

Toen Paulus begon te spreken, gebood de hoogepriester Ananias hem op den mond te slaan, v. 1—4. Het antwoord van Paulus en zijne verontschuldiging, v. 5.

Op wien beriep hij zich? Op de Farizeërs, v. G vv.

Waardoor is Paulus bemoedigd? Door de belofte des Heeren, dat hij te Rome van Hem zou getuigen, v. 11.

39. Was hij in de legerplaats veilig?

Veertig mannen deden eene gelofte, geen spijze te nuttigen, eer zij Paulus om het leven zouden hebben gebracht. De toeleg was, hem opnieuw in den Raad te doen brengen, alsof men hem wilde hooren, en onderweg te dooden, maar toen de hoofdman hiervan onderricht was, liet hij zijn gevangene naar Caesarea brengen.

De zoon van Paulus' zuster heeft dit zijn oom, en, tot den overste gebracht, dezen bericht, v. 16—21.

Paulus werd pnder een geleide van 200 krijgsknechten, 70 ruiters en 200 schutters in den nacht met een schrijven aan dezen, naar den stadhouder Felix vervoerd, v. 23—35.

Sluiten