Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bier ia 't rechte spoor trachten te leiden. Ook ligt liet zeer zeker op den weg der leden de oplossing der kerkelijke kwestie, voor zoover deze een politieke zijde heeft, op politiek terrein aan de orde te stellen of deze actie te steunen. Ik geloof, dat langs dien weg nog te weinig de oplossing der kwestie gezocht is en gezocht wordt. Groen van Prinsterer heeft dezen weg van meet af pogen te bewandelen. Hij wenschte de vrijmaking der Kerk, zoowel langs kerkelijken als langs politieken weg te verkrijgen. In de politiek stelde hij de Kerk zelfs voor de School Na aanvankelijke beëindiging van den schoolstrijd moet nu 't oog op de Kerk geslagen, zoover althans de Overlieid het gepleegde onrecht heeft te herstellen. In de Kerk klopt nog altoos het hart van het grootste deel van ons volk. Maak dat hart gezond en er zal weer nieuwe levenskracht door de aderen vlieten. De Gereformeerde Gezindheid behoort weer één te zijn. Zij behoort, zij het met billijke toepassing jegens andere gezindheden of richtingen, hare rechten en hare goederen te hebben. Zoo zal er nog weer voor land en volk onberekenbare kracht van haar uitgaan. Daar deze strijd echter op politiek gebied gestreden zal moeten worden, zoo ligt hier voor de Kerken geen taak. Wel zou het m. i. op den weg der Kerken liggen te overwegen, of het niet dienstig zou zijn, dat zij, tot mainteneering harer rechten, een getuigenis lieten hooren. Dat zij b.v. in Generale Synode vergaderd een korte verklaring opstelden, en deze bij den aanvang van elke Synode aflazen, waarin zij haar verlangen naar eenheid der Gereformeerde Gezindheid, zoowel als den wensch van erkenning van haar rechten op de goederen uitdrukten.

Voorts zouden zij — en dat is het eenige practische middel dat rechtstreeks vrucht zou kunnen geven — als er gegevens zijn en hoop op succes voor aanwezig is, om revisie van het proces kunnen vragen. Dit zou kunnen geschieden als er wederom een Kerk met de organisatie van het Herv. Kerkgenootschap brak, of ook als een andere Kerk welke reeds vroeger daarmede brak gegevens had. In zulk een geval zou dan een Synode, acht slaande op de teekenen der tijden, zulk een Kerk kunnen adviseeren, en c. q. het daarvoor benoodigde bedrag bijeenbrengen, om haar recht op de goederen ter hoogster instantie te verdedigen. Het spreekt vanzelf, dat er voor zulk een hernieuwd proces juridische gronden aanwezig

Sluiten