Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l)at wü dus zeggen dat de Kerken als restitutie voor genaast e"_ ° ^pastorie-goed het recht hebben jaarlijks f 60.000 rente

Staatssubsidie uit debelas'(We^s ftf"had' behalve even minder dan f2,000,000

~rvaste

goederen. Dit gaf dus + 500,000

7 als jaarlijkscli inkomen f 78.000. Nu is uit

komst of de eigenaar vin hot j ■ 11 deze rente hadden, daar de herDeze f 78,000 is dies inkomen zoowef™ ^ ^ Staat aangete«*end.

kening van genoemd kantoor over het iaar 1656 & S ^ Pa:ltorieKoe<3- Uit de rebegonnen (1656—1732) komt men al- • , dus eer dat da groote verkoopingen

pastorie-inkomsten voor dat jaar tot + f3300J i v j ° gezamenliJko wat men op verschillende Jlaatsen «TJÏ.-u'e™d<™ dan nog begrepen

opbrengsten en inkomsten van gildegoederen riaaÏTrtir®°t|ement v0(iSde> als: ten, altaren, vioarieën zevene-ftiid^ eren> plaatselijke belastingen en colleczingende mk» toe. ' g jd6n' memorleen> tot een „erfcijns voor een

Nu hebben we echter bii deze f <tt nm , ,

pastoriegoederen hebben in de renten van j gekend het deel dat de Deze renten beliepen toen + f 56 0(10 ( ' « 16 8 m verkochte goederen, zijn er vooral verkocht in 1594 en 1595' dI onb e^T P' U^, pastoriegoederen was f156,000 (v. B. P. 174) Deze verkth?. ' gSt Van al deze verkopingen

was, dan komt ge tot een kapitaal van f78 000 De rÜ de helft P,ast°"egoed ±f4000.(Hetmoest belegd worden „tegen de p'^ning 12° d iTTv \ 1° ^ rentestandaard op de effectenliist van 17Q7 ;/ u! , ! 8/3 /o> de hoogste kapitaal van f10,000, het oSe Jeeft S f' ^ en dooreen Tel deze f4000 b i dé f33 000 \ j zonder uitzondering slechts 2-3

O inw oij ae t 00,000, zoo komt ge dus in 1656 tnt fQ7 nnn • V

inkomen van de pastorieën onder het nJ«L,r-t l- ? 37,000jaarlijksch

srct xrm

k.t bovenaangehaald rapport =r- 1~

, ,. ë "«en reicent de boven aangeduide som van f4000 rente i= rlo

S s™r ,n '"'-'«"«i-'- d- „°:

sS^iS^.-rWSSSrJS

4

Sluiten