Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En de Overheid was een Voogd, over wien men overigens op dit punt volstrekt niet te klagen heeft gehad, al ziet men alleen maar op t feit, dat zij, hoewel sinds de scheiding van Kerk en Staat slechts verplicht tot een f 60- a f70000 jaarlijksche rente, echter een subsidie gaf van bijkans 1'/, millioen per jaar, nu bijna een eeuw lang. De Voogd heeft dus aardig goed gemaakt wat hij bedierf.

Doch keeren we tot ons onderwerp terug. Het spreekt van ze]f, dat deze genaaste pastoriegoederen (kapitaal of rente) gerekend moeten worden niet onder de subsidie, maar onder de eerste rubriek, onder het kerkelijk of pastoriegoed. Ook op deze kapitalen of renten laten de Gereformeerde Kerken dus haar aanspraken niet los, het is geen gunst, maar recht hetgeen zij hier van de •Overheid vragen.

De vraag kan hierbij ook gedaan worden, of men ditzelfde ook niet heeft toe te passen op enkele steden. Het blijkt toch, dat de grootere steden zelve de geestelijke goederen hebben geadministreerd en daaronder ook de pastoralia, en dat zij deze hebben genaast (zoo o. a. in Holland: Amsterdam, Leiden, Schoonhoven Gorkum, Woerden e. a.) Niet alle deze Kerken hebben, gelijk volgens de wetten onder de revolutie gemaakt, had moeten geschieden, haar genaaste goederen aan den Staat overgegeven. Hebben nu niet deze gemeenten aan de Kerken binnen haar ressort restitutie te geven? Mij dunkt wel. En zoo geschiedt dan ook reeds op enkele plaatsen. Doch op verre na niet overal, waar dit naar de historie behoorde '). Ik wil hier echter deze vraag alleen onder de aandacht brengen, zonder nader daarop in te gaan; daar alleen oen nauwkeurig onderzoek in loco de hoegrootheid der genaaste kerke- of pastoriegoederen kan aantoonen. En niet alleen genaaste kerke- of pastorie- en kosteriegoederen, maar ook evenzeer geannexeerde diaconiegoederen behooren onder dit hoofd van verplichte restitutie te vallen. En ook dat dient nader afzonderlijk onderzocht, gelijk Mr. Boeles voor Friesland deed. Dit alles is derhalve

Ned Herv m b.v Kampen, Deventer, Zwolle. Hoorn heelt aan de

ï m » "laldaar 6en Ultkeenng gegeven. Zie Mr. Carpentier Altinga.w p. 113 e. v. en 157 e. v.v. Zoo ook geschiedt op enkele dorpen, o.a. te Hoorn-

noemdeagdV AWT * We°SChen> dat de Kegeering een Staatscommissie beoemde, die dit alles nauwkeurig onderzocht en zoo de stof verzamelde voor •een concept eener algeheele eerlijke scheiding.

Sluiten