Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Hoorders, —- want houdt mij niet op, de tijd is kort en het onderwerp, dat hier slechts kan worden aangestipt is van het allerhoogste belang — Gij kunt zeggen, dat de wijsbegeerte een zaak van weelde is, maar daarom is zij dat nog niet. Hier, waar het de vraag betreft of er normen zijn van waar, goed en schoon en waar die normen zijn te vinden, staan wij midden in het practische leven. Ten allen tijde zijn er menschen geweest, en onze tijd maakt daarop geen uitzondering, die zich aan de normen van het gezonde denken hebben onttrokken, een beroep doende op ervaringen hun vergund maar anderen ontzegd. Het is de taak der wijsbegeerte, en niet haar minst beteekenende, om op het voetspoor van Socrates, dit hoog te houden, dat er maar ééne waarheid is, en dat aan die ééne waarheid ieder denkend wezen, niet een uitgezonderd, zich heeft te onderwerpen. Er zijn eeuwige waarheden, dat is : waarheden, niet afhankelijk van tijd of plaats, waarheden, die u eer het hoofd te pletter doen loopen dan terug te wijken. Met het verbreiden dier zekerheden, met het zoeken ze te vermeerderen, houdt de wijsbegeerte die koelheid in de hoofden, zonder welke de maatschappij op den duur zou komen te verkeeren in een groot gesticht van krankzinnigen

Ook voor het goede zijn er normen. Men heeft, lettende op het verschil in opvatting van wat goed is in verschillende landen — men vergelijke slechts de opvatting van de Zondags-viering in Frankrijk met die in Engeland - niet zonder lichtzinnigheid de moraal ,,une chose géographique" genoemd.

Sluiten