Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

stralen op ,een in zichzelf duistere werkelijkheid. Als de negende symphonie wordt uitgevoerd komt gij door uw zieleleven met niet anders in aanraking dan met de bewegingen der muziekinstrumenten. Uw geest gaat echter daar boven uit, en gevoelt zich in de tegenwoordigheid van het genie van Beethoven. De geest maakt levend, en breekt een God, aan wiens vaderhart de mensch het hoofd ter rust kan leggen, los uit de ketenen eener mechanische wereld.

Wetenschap, moraal, kunst en godsdienst — zij behooren tot dat edele bestanddeel van den mensch, dat hem met majesteit bekleedt. Kinderen zijn zij van denzelfden geest. Maar helaas, kinderen van een en denzelfden huize plegen met elkander te twisten, hoewel zij op de wereld niemand nader hebben dan elkander. Alleen als een vreemde een hunner aantast, komt het oude hart boven en sluiten zij zich aan elkander aan. Welnu — laten wetenschap, kunst, moraal en godsdienst niet uit het oog verliezen, dat zij worden bedreigd door een vreemde: eene gelijkvloersche beschouwing van wereld en leven, welke dat leven en zijn bestemming geringschat, geen eerbied kent voor zedelijke en geestelijke grootheid, slechts hoon over heeft voor elk ideaal streven. Tegen haar hebben zij zich te vereenigen. Zij kunnen elkander niet missen in dien strijd. Zou die beschouwing het winnen, de menschheid zou dalen beneden het grazend gedierte des velds. Zij kunnen elkander niet missen, wijl geen der vier zonder de hulp der anderen tot de volle ontplooiing komt van eigen kracht. Vier namen dragen zij, maar vervolgen wij ze tot haren oorsprong, ieder van de vier leidt

Sluiten