Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons tot denzelfden geest, die als elke star, naar Dante s woord, een vonk is uit Gods hartevuur geslagen. Zijn deze zusters met elkander in strijd, dan schreien zij toch in hun hart om verzoening. Die verzoening te bewerken, en als zij bewerkt is, de eendracht te bewaren, — ziedaar de taak der wijsbegeerte.

Edel GrootAchtbare Heeren Curatoren ! Door Hare Majesteit onze geëerbiedigde Koningin geroepen tot het ambt van Hoogleeraar in de bespiegelende wijsbegeerte aan deze Universiteit, zij het mij vergund mij aan te bevelen in Uwe welwillendheid. Van die welwillendheid ontving ik reeds het bewijs, toen Uwe tegemoetkoming de dagen van slingering, waarin ik heb verkeerd, zooveel mogelijk beperkte, tegemoetkoming, die ik hoop te beantwoorden door naar den eisch mijner conscientie mij in dienst te stellen van de hooge belangen, mij toevertrouwd. Hoe deze Hoogeschool zich verheugen mag in Uwe liefde en toewijding, gelijk in die van Uwen voortreffelijken Secretaris; hoe door U een eer wordt gesteld in haar bloei, het is ons allen bekend. Daarin aan U een voorbeeld te nemen, het is mijn ernstig voornemen.

HoogGeëerde Van der Wyck ! Den gden junj dezes jaars behelsde de Staats-Courant het Koninklijk Besluit, waarbij Gij, onder dankbetuiging voor de gewichtige diensten, door U den lande bewezen, ontheven werd van Uw ambt als dienstdoend Hoogleeraar — den 9<ien junj ^45 aanvaardde Cornelis Wilhelmus Opzoomer zijn academische loopbaan. Tusschen die

Sluiten