Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik sprak daar van het voortbestaan der Evangelische richting.

Met het jaar 1873 werd de uitgaaf van het eens den toon aangevend tijdschrift „Waarheid in liefde", het orgaan der Groninger School, gestaakt, maar — zooals Dr. Reitsma het eigenaardig uitdrukt: „het leedwezen daarover werd voor de zeer gedunde oude garde getemperd door het zuster-orgaan „Geloof en Vrijheid", dat zich tot nu toe staande heeft kunnen houden 1" En hij teekent het ontstaan van dit tijdschrift met deze woorden :

„Tusschen de beide uitersten in daalde de Groninger school af van het hoogtepunt van haar bloei. Zij maakte geen nieuwe veroveringen meer, doch bleef nog lange jaren haar invloed uitoefenen in het Kerkbestuur. Uit haar ontwikkelde zich een meer vrije richting, die in onderscheid van Groningen „de Evangelische" genoemd, langzamerhand allen, die zich aan den middenweg wenschten te houden, in zich vereenigde en sedert 1867 haar orgaan kreeg in het tijdschrift „Geloof en Vrijheid" onder redactie van zeven waardige godgeleerden. Zonder een aaneengesloten afdeeling te vormen werd dit toch de vereenigingsleuze van de verschillende nuances eener partij, die op het gebied van de kerkelijke zaken bij de eerstvolgende moeielijkheden de overdrijving der eischen van weerskanten poogde te matigen".

Dat zij naar den drang des tijds door de oprichting van Evangelische Vereenigingen in verschillende provinciën van ons vaderland; door openbare voordrachten ; door talrijke volksgeschriften; door haar Bijbelsch dagschrift: „Brood des levens"; door haar Evangelisch Zondagsblad; door haar volijverig medearbeiden aan velerlei godsdienstig, kerkelijk, maatschappelijk belang; door haar ijveren voor het groot en noodig Zendingswerk trachtte te doen, wat zij kon,

Sluiten