Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch door de genade Gods ben ik, wat ik ben; en Zijne genade, die aan mij bewezen is, is niet ijdcl geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen, doch niet ik, maar de genade Gods, die met mij is.

Gebed en Gezang.

Dewijl in dc gemeente te Corinthe twijfel was gerezen inzake de leer van de opstanding uit de dooden en Paulus, die deze gemeente voor Christus had mogen winnen, dien twijfel, inplaats van hem te laten voortwoekeren, aanstonds wenschte weg te nemen, stelde haar daarom, met kracht en klem in ons teksthoofdstuk het hoog belang en gewicht van deze waarheid voor oogen. Wij zijn, zegt hij, nog in onze zonden, wanneer er geen opstanding uit de dooden is, want dan is Christus ook niet opgestaan, dies niet gestorven om en voor onze zonden, dan zijn verloren zij, die geloofd hebben, dat Hij komen en voor hunne zonden sterven zou, dan is ook ons geloof ijdel, dan is de geheele leer der zaligheid, wijl ze daarop rust, onwaar. Maar, Gode zij dank, Hij is gestorven voor onze zonden, Hij is opgestaan ten derden dage, naar de Schriften. Laat alzoo, Gemeente, uwen twijfel varen, geloof in hetgeen voorzegd en geschied is en wij aanschouwd hebben. Ik, die bij een ontijdig geborene, bij een misdracht ben te vergelijken, ik heb Hem óok gezien, 't Is waar, dc laatste van allen.

Ik, o wonder Gods! heb Hem ook gezien, ik, die vergeleken kan worden, bij hetgeen men wegwerpt en in den doodenakker bergt, ik, die de minste van de apostelen ben, niet waardig een apostel genaamd te worden, omdat ik dc gemeente Gods vervolgd heb.

Bij de Godverheerlijkende erkentenis, die in onzen tekst aanwezig is, wensch ik dan ook in deze gedachtenisure en feestrede uwe aandacht te bepalen in het bijzonder bij: De zegeningen, waarop ze liet oog heeft; De beweegreden, waarbij ze verwijlen doet; Den arbeid, waarvan ze melding maakt; De dankzegging, waarmee ze eindigt.

I. Het tegenstellend voegwoord „Doch" wijst terug naar de

Sluiten