Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verschijning van den verheerlijkten Heiland, tengevolge waarvan hij kan betuigen: Ik heb ook Christus, den Heere gezien; hij gedenkt aan liet licht, dat hem omscheen en opging in zijn hart, aan zijne roeping uit de duisternis, uit de duisternis, die hem zoo onverantwoordelijk dwalen, handelen en leven deed, aan die almachtige en krachtdadige roeping, die hem zóó omzette, dat hij Jezus erkende als de Ileere en hem als een gehoorzaam, eenvoudig kind zijn Jezus deed vragen: „Wat wilt Gij, dat ik doen zal?"

Ik ben, ivat ik ben. Ik ben met de geestelijke- en hemelsche zegeningen gezegend geworden; van een kind des toorns en erfwachter der verdoemenis, ben ik een met God den Vader verzoend en door hem geliefd en bemind kind geworden, door het geloof in Christus, die voor mijne zonden stierf.

Dat ik dat ben en dit zoo is, ben ik mij thans, nu ik U schrijf, gemeente te Corinthe, beter bewust dan ik dat was op Damascus' weg en in het huis, waarin Ananias tot inij gezonden werd en tot mij sprak.

Ik ben, wat ik ben. O, ik ben met zegeningen overladen. Do Heere heeft niet slechts mijn hart, en mijn leven, en verhouding tot Zich veranderd, mij een erfgenaam des eeuwigen levens doen worden, maar Hij heeft mij ook in den geheel ecnige rij Zijner apostelen opgenomen, mij een uitverkoren vat doen zijn, 0111 Zijnen Naam te dragen onder de Heidenen.

Ik ben, wat ik ben. In geen ding minder dan de andere apostelen, ik ben ook een buitengewoon gezant van Hem. Ik heb van Hem ontvangen wat noodig is, 0111 Hem lief te hebben, zoodat ik als Zijn gezant betuigen kan: „De liefde Christi dringt mij". Hij heeft mij ook gegeven hetgeen noodig is, om het leven Hem te wijden en te kunnen zeggen: „Het leven is mij Christus".

Hebben ook wij die zegeningen ontvangen, wij allen zonder onderscheid? Althans de eerstgenoemde, de zegeningen, die ons van erfwachters der eeuwige verdoemenis, van vijanden en haters Gods, erfgenamen des eeuwigen levens, vrienden en liefhebbers van God doen worden ? Of zijn wij daarenboven geroepen, 0111 zijn Naam uit te dragen onder de menschenkinderen ? Driewerf gelukkig, rijk gezegend, bijaldien het

Sluiten