Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vermelden, gelijk ze wezenlijk zijn, d. w. z. den Heere er in te zien, in te genieten en te verheerlijken. Het eene vloeit uit liet andere voort en gaat met het andere gepaard. Het staat vast, dat dan de Heere van alles de eere krijgt, en dat onze erkentenis dan eene Godverheerlijkende is. Met aanbidding, bewondering en dankzegging betuigen wij dan met Paulus: Mij heeft God genade bewezen, 't Is niet om te doorgronden, dat Hij Zijn eigen en eenigen Zoon niet gespaard maar al mijne ongerechtigheden op Hem heeft doen aanloopen; o ja, dit is genade; 't is vrije genade die Hem bewoog. Zien en genieten wij Hem als Paulus in dat alles, dan is er geen einde en dan komt er geen einde aan onzen jubel. In die oogenblikken verstaan en zingen wij 't lied: ,,'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheên," enz.

Het is dan behoefte des harten God groot te maken. Wij zouden dan wel willen, dat al wat adem heeft Hem loofde en prees, in het bijzonder onze eigene ziel, daarom is het dan:

Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten ;

Verhef Zijn Naam, zoo groot, zoo heilig t' achten.

Och of nu al, wat in mij is, Hem preez'!

Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden ;

Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden ;

Vergeet ze niet; 't is God, die z' u bewees.

Ps. 103 : 1.

Driewerf gelukkig — Gemeente, Ambtsbroeders en allen die in deze ure van herdenking met ons zijn saamgekomen, zoo wij met de besprokene Godverheerlijkende erkentenis van ganscher harte instemmen en aan dézen jubel, aan het brengen van de eere eeniglijk en alleen aan den Drieëenigen God behoefte gevoelen en daarom hier reeds, door het geloof, aan Zijne voeten de krone der eere nederleggen.

Mogen wij eindigen met U dank te zeggen voor alles wat gij, Gemeente, deze veertig jaren voor mij en de mijnen waart en voor uwe tegenwoordigheid ook in deze ure.

Langer dan ik mij lieb kunnen voorstellen, mocht ik in 's Heeren naam en kracht aan het heil uwer zielen arbeiden. Hoe velen zijn in die jaren heengegaan, gewis meer dan één

Sluiten