Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wedergeboorte. Zóó is het in de dagen des Nieuwen Testaments.

Het Evangelie is maar niet een Woord Gods, dat als zoodanig komt in den Geest, en daarvan niet is los te denken. Dat was van het Evangelie onder het Oude Test., zooveel het toen reeds kwam, eigenlijk ook waar. Maar de Geest komt in de dagen des Nieuwen Test. met dat Evangelie ook als de Geest van Christus, bepaald gegeven met het doel om onder de volken het nieuwe leven te wekken, d. i : om hen te wederbaren. En die H. Geest, als de Geest der Wedergeboorte, staat bij de bediening des Evangelies zóó op den voorgrond, dat die bediening des Evangelies, d. i. die dienst des Woords, is een dienst des Geestes, n.1. van den Geest als de Geest speciaal der wedergeboorte. Want gelijk wij 2 Cor. 3 vinden, dat hetgeen het Nieuwe Verbond onderscheidt van het Oude, is de bediening des Geestes, zoo vinden wij in Jer. 31 : 33, 24 : 7 en elders, dat het is de onder dat Oude Verbond reeds beloofde wedergeboorte. Geest en wedergeboorte komen dus in de bediening des Nieuwen Verbonds bij elkander, zijn samen weldaden van het Nieuwe Verbond en passen- uiteraard ook bij elkander.

Waar het Evangelie wordt gebracht, of wordt gepredikt, daar heeft plaats een bediening des Geestes, d. i.: 'daar komt niet maar het Evangelie in uitwendigen zin, maar daar komt de Geest, als de Geest van Christus, d. i.: als de Geest der genade of der wedergeboorte. Want aan Israël moge de H. Geest niet in elk opzicht ontzegd geweest zijn, b.v. naar Jes. 63 : 10. 11, als de Geest der wedergeboorte woonde Hij onder hen niet' want anders kon het niet geschied zijn, dat op meer dan een plaats die weldaad eerst voor lateren tijd beloofd werd. Geest en wedergeboorte, gelijk zij bij elkander uiteraard behooren, zijn ook de een zoowel als de ander, eerst voor den lateren tijd beloofd. En die dienst des Geestes of der wederbaring predomineert onder het Nieuwe Test. in die mate, dat de dienst des Evangelies, of om de zegswijze der Schrift te gebruiken de bediening of dienst des Nieuwen Test., kan heeten: een dienst niet der letter, of in breeden zin: niet van het Woord in bloot

Sluiten