Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die niet leeren, om geboorte uit God, èn onbekeerd-te-zijn, met elkander vereenigbaar te achten voor een korter of langer tijdsverloop. „Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zoo liegen wij, en doen de waarheid niet", 1 : 6. „Een iegelijk, die den Zoon loochent, heeft ook den Vader niet, en kan toch niet te gelijkertijd óók nog wedergeboren zijn! „Heeft ook den Vader niet , niet maar genomen in de praktijk des levens, maar in onbepaalden zin. Heeft den Vader in het gehéél niet, alzoo! Want deze, nóch andere dergelijke uitspraken in Johannes, worden beperkt.

In Joh. 6, alwaar wij reeds een plaats vonden, waar de wedergeboorte beschreven wordt als een van G o d ge 1 e e rd z ij n, vers 45, wordt nog, en wel in vers 44 die wedergeboorte genoemd een trekken door den Vader: „Niemand kan tot Mij komen, tenzij dat de Vader, Die Mij gezonden heeft, hem trekke". (Zie ook Gal. 1 : 4.) Op verschillende wijzen wordt dus die verborgen of Goddelijke zijde in het werk onzer toebrenging tot Christus, aangeduid, n.1. door verschillende begrippen, die daarom zoo groote beteekenis hebben, omdat zij ons die verborgen keerzijde van onze toebrenging, samen te meer en te beter doen kennen.

Hier wordt dus 't geen ons komen tot Jezus onderstelt, niet genoemd „wedergeboorte", maar trekking door den \ ader. „Trekking , zoo kan dat werk Gods derhalve óók heeten, zoowel als „wedergeboorte". Wat wij „wedergeboorte" heeten' het is alzoo ook een „trekking". Iets, dat er volstrekt niet bloot lijdelijk uitziet, hoewel natuurlijk de bedoeling niet is, om te loochenen, dat wij in elk geval hier zóó lijdelijk zijn, dat wij in weerwil van allen tegenstand, niet kunnen verhinderen, dat de Goddelijke genade ons overwint, en bezit van ons neemt, alzóó dat wij, spijt alle vijandschap en verzet van onze booze harten, tóch door een wonderwerk der genade, ootmoedig en in oprechtheid ons tot Jezus begeven. Dit nu, dat het ware leven in ons wordt gelegd, dit kunnen wij niet tegenhouden. En precies op

Sluiten