Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

't recht van den recensent als zijn oordeel uit te spreken, dat dit tweede boekje van Ds. D. nog minder aanbeveling verdient dan het eerste; maar als men schrijft: dat zijne verklaring der verschillende teksten telkens den indruk geett dat Ds. D. om zijne theorie te handhaven de gedachte der Schrift er uit wegredeneert, en dat zijne opvatting van den Doop vrijwel geheel uitwendig is en met ons warme en innige Doopsformulier op gespannen voet staat — dan eischt de broederlijke liefde toch dat zulk een uitspraak vergezeld ga van degelijke argumenten en grondige bewijzen.

Laat velen deze belangrijke studie zich aanschaffen; haar ernstig overwegen en worde de bede van den Schrijver vervuld dat de Heere dezen arbeid ten zegen voor Zion s*e"e- Littooy.

De Wekker, 20e Jrg. No. 9:

Ds. D. deed met dit onderzoek een goed werk. Men kan nu tegenover het pro, het contra lezen. Wie rekening houdt met de gevolgen en consekwenties van de leer eener onderstelde wedergeboorte, kan zich uit het werk van Ds. Diermanse nader van het onschriftuurlijke dezer leer overtuigen. De Schrijver loopt niet oppervlakkig over de zaken heen.

Men leze en oordeele. Red.

De Wachter, 5e Jrg. No. 36:

Wij bewonderen den moed, en waardeeren ten zeerste de studie aan deze hoogstbelangrijke vraag besteed. Er behoort immers in onzen tijd moed toe om inzake den Doop iets te beweren, dat in de toongevende kringen niet algemeen toegestemd wordt. En het getuigt van nadenken er een eigen oordeel op na te houden, en dat met de Schrift in de hand te verdedigen.

Er zijn velen die eenvoudig nazeggen, wat anderen vóórschrijven. Doch een eigen gevestigde opinie houdt niet een ieder er op na, die over de leer des Doops spreekt. Wie zich in kennis stelt met hetgeen er over geschreven wordt in onzen tijd, en niet geheel onbekend is met hetgeen er vroeger over gezegd is, erkent dat het laatste woord over de leer des Doops nog niet uitgesproken is.

Wij vinden het dan ook onbillijk na de lezing van Ds. Diermanse's gevoelen, eenvoudig te zeggen: wij zijn het met hem niet eens.

The Banner, Vol. 42:

Rev. Diermanse comes to the conclusion: Scriptural Baptism does not require, at least not as a rule, that

Sluiten