Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijdag zal ik met Ds. Jansen confereeren en U dan adviseeren." Dit advies is nimmer gekomen, zelfs op een volgende Classis niet, toen de afgevaardigden dat mededeelden, hoewel zij toen wisten dat het te laat zou zijn, daar in dat tijdsverloop ook ander kapitaal met rente werd opgeëischt.

Vr. Uit het door U medegedeelde begrijp ik nu goed, dat de oorzaak nooit kon wezen zoo als verbreid werd, dat de rente niet betaald zou zijn van zevenhonderd gulden, die op tijd der gehouden Classis was voldaan. Het was verschrikkelijk voor dien Kerkeraad die daardoor moeilijk handelend kon optreden en zou nu juist die nalatigheid en plichtverzuim der Classis niet de oorzaken genoemd kunnen worden, waardoor de zaken in Gouda zulk een droevig verloop hadden?

G. Ik geloof dat die onbeleefdheid, — op zijn zachtst uitgedrukt — veel kwaad gedaan heeft, maar het schijnt daar niet te gaan naar recht en billijkheid, maar naar eigen zin en wil, en moest het dien Kerkeraad te Gouda wel tot moedeloosheid en werkeloosheid aanleiding geven.

Vr. Mij dunkt dat een hoogere vergadering verplicht is te onderzoeken waarom die Classis-Correspondent zoo handelde, n.m. of dat gegaan is in overleg met de andere Commissieleden die benoemd zijn op de Classis-vergadering ?

G. U spreekt van hoogere vergadering, doch daarover is nog niet te oordeelen, want mij dunkt die mogen niet nalaten dat te onderzoeken, en dan naar recht handelen en vooral niet afgaan op een eenzijdig verslag, want een Paus erkent men in onze kerk niet en daarom is het gewenscht dat een synodale Commissie benoemd worde om de gemeenteleden van Gouda te hooren, alsmede dien Kerkeraad.

Vr. U heeft nog al wat onthuld, en zou mij van de financieele zaken meer zeggen, daarom de vraag: Hoe ging het daar later mede?

G. Ik deelde U het gebeurde mede van het begin af om niet als Ds. Jansen van Leiden te Gouda te doen, die de meeste waarde hechtte aan het laatste, wellicht zulks doende om fouten en eer te redden, zich bewust zijnde dat niet gehandeld is, zooals behoorde. Want ik herhaal nog eens, dat de grootste oorzaak van den verkoop der Kerk te Gouda is, het niet tijdig uitvoeren van de opdracht der Classis, en hij daarom tracht te verbreiden dat anderen de schuldigen zijn, wat gemakkelijker is, dan eigen schuld te erkennen. Maar is het recht ?

Sluiten