Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In het begin zeide ik U reeds: hoewel het later ergei werd toen de" vervaltijd der rentebetaling was aangebroken, wat echter verzuimd is geworden, niet omdat men die niet betalen kon, maar verzuimd is, of vergeten door hem dien de Kerkeraad opgedragen had zulks te doen, waarvan de Voorzitter eerst kennis kreeg door het ontvangen van een Exploit om rente en kapitaal. Deze, niet beter wetende ot aan de opdracht tot betaling was voldaan, betwistte toen den Deurwaarder zelfs, hem toevoegende, dat hij hem de kwitantie zou toonen. Het was binnen enkele dagen vergadering. en zou dan bij den Deurwaarder komen en de kwitantie overleggen. In zulk een geval kon die \ oorzitter toch niet betalen zonder eerst te onderzoeken. Ds. H. Jansen zeide tegen den Voorzitter: dan hadt gij moeten betalen gij kondt dat later wel in rekening brengen.

Vr. Wel vriend, bij het hooren van zulke zaken moet ik zeggen dat ik eveneens zou handelen als die Voorzitter, maar was er toen geen raad te schaften dat in orde te krijgen ? Mij dunkt van wel, daar het kapitaal niet groot was.

G. Dat is getracht en zou ook geschied zijn, als het voorschot gegéven was in plaats van te leenen, wat de leden doen wilden; waar echter twee leden van den kerkeraad tegen waren, terwijl de \ oorzitter mededeeling doet dat op den tijd dat het voorschot weder terug moest, dat geld weder als Obligatie of Hypotheek verkregen kon worden, wat echter de Voorzitter niet kon verzekeren, temeer hij daar reeds zoo veel vergeefsche pogingen had aangewend, waarvan bewijzen genoeg voorhanden zijn. Wat Uw oordeel over een klein kapitaal aangaat, zulks was niet het geval, want gelijktijdig werd duizend gulden

opgeëischt. . 0

Vr. Maar was dat dan zoo te allen tijde op te zeggen .

G. Volstrekt niet, maar ook daar waren gegronde redenen voor, hoewel het bewezen kan worden dat alles in orde gekomen zou zijn indien onderlinge verdeeldheid niet aan de orde geweest ware, en de door de Classis benoemde Commissie ware opgetreden, die dikwijls genoeg was uitgenoodigd.

Vr. Naar die gegronde redenen van opzegging van kapitaal ben ik nieuwsgierig geworden.

G. Ik zal alles mededelen voor zoover ik daarmede in kennis ben gesteld. Later kwam een Exploit in van een Curator, die moest optreden tot het innen van posten wegens een faillissement, dat later echter is opgeheven, en belast

Sluiten