Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden, hoewel hij bepaald had heden Woensdag te komen. Daar verwisseling van Hypotheek kostbaar en bezwarend is, onderwerpt de Kerkeraad deze zaak aan de uitspraak der gemeente, ten einde den Kerkeraad hiertoe machtiging te verleenen.

Punt 2.

Besloten werd, met alle stemmen, als het niet anders kon, dan een andere, zooveel hoogere Hypotheek te sluiten, zoodat alles op één kwam, en werd den Kerkeraad hiertoe machtiging verleend.

Punt 3.

De Voorzitter zeide nu nog een belangrijke zaak te hebben, en wel deze: Zoo als U welbekend is, verkeert de gemeente niet alleen in stoffelijken nood, maar dat het naar zijn oordeel heden zoo staat, dat verwoesting der gemeente niet kon uitblijven, want dat het heden meer openbaar werd, dat er drie partijen bestaan. Enkelen die beslist den Heer Molenaar begeeren als voorganger, anderen die meenen dat na eenige malen vruchteloos beroep was uitgebracht, het ten slotte beter zou zijn den Heer Molenaar te hebben dan vacant te moeten blijven, weer anderen die beslist een Predikant wilden. Dat kan en mag zoo niet blijven, waarom de Kerkeraad meende de leden voor de vraag te stellen wat die wilden. De Kerkeraad wenschte vrede, desnoods ten koste van hun ambt, om reden zij, die Molenaar begeeren niet ophouden de gemeente te beroeren en hij hoopte dat de leden, daartoe geroepen, dat nu eerlijk zouden uitspreken met briefjes, wat algemeenen bijval vond.

Punt 4.

Tot stemming overgegaan zijnde, bleek dan van zestien stemgerechtigde leden tien waren voor beroep van een predikant, en zes voor Molenaar. De Voorzitter, de leden toesprekende, drukte den wensch uit, dat nu toch de minderheid zou berusten, en het drijven en opruien zou worden nagelaten, opdat de vrede mocht wederkeeren in de gemeente.

Punt 5.

Van den Heuvel het woord verkregen hebbende, zegt dat de Kerkeraad nu den rechten weg had bewandeld, en hij hoopte er zich bij neer te leggen, maar de Kerkeraad moest nu niet meenen dat de vrede zou wederkeeren. (leidelijkheid en bedreiging te gelijk).

Sluiten