Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raadsleden, te blijven tot een andere Kerkeraad bevestigd zou zijn, temeer hij, Voorzitter, en alle Kerkeraadsleden overtuigd waren alles gedaan te hebben, om tot gewenschte vrede te komen in de gemeente. Ten slotte weid besloten de Classis-Commissie af te wachten. De leden bedankt hebbende voor de getrouwe opkomst, sluit de Voorzitter de vergadering met dankzegging.

Openbare ledenvergadering Woensdag 5 Juni 1907,

in tegenwoordigheid van Ds. H. Jansen, te Leiden in plaats van Drie leden eener Commissie door de Classis benoemd.

Punt 1.

Vóór 't openen der vergadering wordt door den Voorzitter van den Kerkeraad gevraagd of het geen bezwaar zou zijn dat Ds. Jansen alléén is, daar^de classis drie Commissieleden benoemden. Ds. Jansen antwoordt dat Ds. Bakker was verhinderd, en Ds. Minderman er niets van wist, en voegt er de vraag bij aan den Voorzitter: heeft U dan niet geschreven? De Voorzitter doet de wedervraag, moet ik dat doen, of moet dat de Commissie regelen? En ik vraag beslist: Dominé, zal de Classis dat goedkeuren ? Waarop Ds. Jansen antwoordt : Ik kan alles doen!

De Voorzitter: Nu, dan is het voor Uwe rekening Dominé, doch ik ben er tegen.

Punt 2.

Dominé H. Jansen opent nu de vergadering met gebed, en begon daarna te zeggen dat wij nu rekenen moesten dat hij een vriend van Molenaar was, en deelde voorts mede, 'dat hij van de Classis alleen opdracht had de fman-

tiën te bespreken, waarop de Voorzitter hem direct opmerkte,

dat dit niet het geval was, maar wel, dat het nu ook gold het wezen der gemeente.

Als Voorzitter en als afgevaardigde heb ik mij daaromtrent op de classis duidelijk uitgesproken, waarop de Commissie benoemd werd, bestaande uit Ds. Jansen, Ds. Bakker en Ds. Minderman.

Punt 3.

De Voorzitter des Kerkeraads herinnert Ds. Jansen, wat hij woordelijk op de Classis had gezegd, dat de Kerkeraad van Gouda herhaalde malen geschreven had 0111 een Com-

Sluiten