Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Dat Uw Eerw. niet de geringste poging deedt verzoening tot stand te brengen.

6. Eenige vragen. Een kleine, doch niet geringe vraag . Is een ouderling „plaatselijk1', of evenals een predikant voor de geheele Kerk'?

7. Zou de gehouden vergadering wettig te noemen zijn door één afgevaardigde gehouden, terwijl er tegen geprotesteerd werd, daar de Classis er dvie benoemde.

8. Was het Uwe bedoeling het onding ons opgelegd om af te lezen, zulks te laten doen door den toekomstigen Kerkeraad, dan zal ik daartegen moeten protesteeren op eerstkomende Synode met bovenstaande.

Openbare Vergadering 10 Juni 1907.

Onder leiding van Ds. Jansen, Ds. Minderman en Br. Van Kleef.

Na een inleidend woord opent Ds. Minderman de vergadering met gebed. Waarna men terstond tot stemming van een Kerkeraad overgaat, alhoewel vele leden met aanwezig waren, die zich hadden geërgerd aan het optreden van Ds. Jansen op de vorige vergadering ; daar zij meenden hii alleen niet bevoegd was tot het houden eener vergadering tot verkiezing eener Kerkeraad. En velen van dewMopgekomenen, bedankten om te stemmen. Na stemming bleek dat totaal waren uitgebracht 14 stemmen, waarvan de lieer Van den Heuvel op zich vereenigde 14, (?) terwijl Br. Hei en D. v. Dijk 13 stemmen verkregen, waartegen De uoeij Sr., bleef protesteeren op grond van onwettigheid, zeggende de gekozenen niet te zullen erkennen.

De Groeii Jr., zegt dat hier werd bedreven een zonde met den menschen, maar Gode, waarom Ds. Jansen begon te lachen. Ouderling De G-oeij nam dat zeer kwalijk, zeggen e tegen Ds. Jansen hij zich schamen moest over zulke droeve zaken te lachen, 't Ware eer om te schreien, en verzocht onder protest de vergadering te mogen verlaten, wat hem werd toegestaan.

Pnnt 2.

De Groeij vertrokken zijnde, trachtte Ds Jansen zich te rechtvaardigen als zou hij op de vorige vergadering niet

hebben gezegd, dat de Kerkeraad wel zou zorgen dat zy

geen „hals" zouden voorstellen als Domme. Br. \ onk ör., en

Sluiten