Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ouderling Veldman vraagt ot hij nu een Kerker&ad moest erkennen wiens leden kort geleden zonder wettige reden, zoo maar terstond hun ambt hadden nedergelegd, met een bemerking dat hij wist hoe het in Amsterdam gegaan was. Ds. Jansen zeide, zwijg van Amsterdam: en lokte met vragen over Amsterdam antwoorden uit, op welke vragen Br. Veldman het antwoord schuldig bleet.

Ds. Jansen, voor den Voorzitter het woord voerende, vraagt aan Van den Heuvel en Van Dijk of zij belijdenis wilden doen, hun ambt onwettig te hebben neergelegd, watVan den Heuvel direct deed, doch Van Dijk zeide dat nog niet te kunnen doen. Evenwel na een kleinen tijd van afzondering met Van den Heuvel en de andere gekozene Kerkeraadsleden, deed ook hij belijdenis. Daarna verwijderde zich De Goeij, J. Vonk Sr. en Veldman.

Bovenstaande bevestigen wij als de waarheid te zijn, evenals de Notulen die door den Kerkeraad zijn goedgekeurd en onderteekend en in deze Brochure zijn opgenomen.

Briefkaart aan Ds. Jansen 5 Aug. 1907.

Weleerw. Heer Ds. Jansen.

Op een gehouden vergadering der vorige week door leden der gemeente te Gouda, die door Uw optreden meenen verongelijkt te zijn, is mij opgedragen UEerw. te vragen, of er nog iets aan te doen zou zijn dat te herstellen tot behoud der gemeente. Welke vraag zij gaarne beantwoord zagen binnen drie dagen. Het zou ons allen aangenaam zijn als U- zoo goed wildet zijn aan dat beleefd verzoek te voldoen.

Namens de leden der gehouden vergadering der vorige week. H. de Goeij Sr.

Bovenstaande ook aan den Consulent geschreven.

Op een brieikaart werd geantwoord dat men niet wist wat hersteld moest worden enz. (Sic\)

Daarna vergaderde de nieuwe Kerkeraad met de Commissie tweemalen, alwaar ik werd uitgenoodigd te verschijnen, waaraan ik niet kon voldoen door uitstedigheid en ontving toen een brief aan mijn adres bevattende een censuurbrief van een anderen Broeder der gemeente, (zeer accuraat) en daarvan kennis gegeven hebbende, bleek dat die broeder mijn censuurbrief in zijn bezit had. Dit is toen hersteld.

Sluiten