Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(66)

De approbatie liep niet zoo vlug van stapel. Eerst moest ze worden uitgesteld wegens onvoldoende stukken eu later, toen de beroepene eene nadere verklaring omtrent zijn candidaatschap uit Engeland had overgelegd, ging de classis nog maar schoorvoetend er toe over de aangevraagde approbatie te verleenen *) en den candidaat Worsley tot het examen toe te laten. 2)

To the venerable qualified colleg3 ia the Engliach church at Middelburg.

Gentlemen,

The great honour you have done me by unanimously calling me to the high and important office of your minister in thia church of God, I do with great thankfulnesa, I trust in the true fear of Almighty God, accept of. His unseen hand has I thinck in a most remarkable manner discovered itself thereiu; and aa my constant study and endeavour shall be thro the assistance of His divine spirit, which I hope will be given unto me, to approve myself unto God a workmm that need not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, doing all to the honour and glory of my great Lord and Maater, so my dayly and "frequent praver shall ba, that I may become an instrument in His hand to the salvation of many precious and immortal souls. My desire will be to tread in the atepa of that eminent and faithfull servant of Christ, whom I, tho unworthy, by you called am to succeed. I pray God, we may so apend our daya here in His fear and love and in unity and brotherly love one to another, that for the aake of His beloved Son, we may all meet together in a state of complete and eternal glory. I am etc.

(w. a.) George Hugues Worsley.

') Het beroep werd van wege het collegium qualificatum der Engelsche kerk door de beide daartoe aangewezen ouderlingen mr. Pieter db Swarte en mr. Cornelis Isaak Ole in de classis van Walcheren (7 Juni) ter approbatie gebracht. Deze vergadering approbeerde provisioneel wegena gebrek aan voldoende attestaties, zijnde het toen vertoonde bewijs of attestatie zeer algemeen en bevattende alechta, dat G. H. Worsley sedert den ... . (daarin uitgedrukt) waa een waardig candidaat. De classis bealoot den beroepene toe te laten tot het examen, mits hij vóór hetzelve voldoende attestatie zou inbrengen van zijn lidmaatschap, zijn proponentschap en dat hij gestudeerd had in de talen. In de volgende classicale vergadering (5 Juli) werd eene attestatie gelezen, ten voordeele van Worsley gegeven volgens onderteekening door William Prior, weleer predikant van de kerk te Ratcliff, nu van Avon (üevonshire), Huoh Burdett, predikant te Newington en Ik Marr, lid van de kerk te Newington, afgegeven 17 Juni 17o9, waarvan de inhoud was geschikt naar hetgeen de classis vorderde

s) Worsley according to classical orders preached in the latin tongue, having for hia text Phil. 1: 21; his examination is to be performed bij the rever.

Sluiten