Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(71)

Later kwam dit alles uit. Hij werd failliet verklaard en maakte zich uit de voeten. Op een onmogelijk plaatsje, op tamelijk verren afstand van Londen, werd hij hulpprediker, zich aldaar uitgegeven hebbende voor predikant van de Engelsche staatskerk. Had hij zich nu maar stil gehouden, dan zou niets van dit alles uitgelekt zijn. Maar de man wilde hooger op en ging solliciteeren. Men vroeg bem bij die gelegenheid naar zijn //bewijs van ordening". Dit had hij verloren, naar hij zeide. wWend u dan tot den bisschop", sprak de geestelijke, bij wien hij zich aangemeld had. //Die zal u zeker eene gewaarmerkte copie geven, even geldig als het origineel. Voor den bisschop is zulks eene kleinigheid, want al die certificaten staan ingeschreven." Daarin had Woksley echter geen zin om wel te bevroeden redenen. Deze zijne handelwijze verwekte argwaan; men ging aan het onderzoeken, en het bedrog kwam uit.

Inmiddels hadden de gevolmachtigden in Woksley's zaken zooveel knoeierijen ontdekt, dat hij op grond daarvan ter dood veroordeeld had knnnen worden. Ter wille van zijne familie hebben zij hem echter gespaard, en nog wel meest uit achting voor zijn vader. De schuldeischers waren zoo verwoed op hem, dat zij de afrekening niet eens wilden tee-

makelaar te handelen uit hoofde van deszelfs begane fraudes in zijne handelingen met die twee mannen vóór zijn bankroet.

De tweede der attestanten is George Phillips , die verklaart, dat op of omtrent den 14 December 1756 de commissie van bankroet tegen Worsley was verleend op verzoek van twee crediteuren, wier solliciteur Phillips eerst was en daarna -clerk" in de commissie van dat bankroet; dat de schulden, die alreeds bewezen waren in die commissie, beliepen £ 5125: 17:5. sterl., dat vele onverdedigbare handelingen van Worsley als makelaar dien commissarissen waren gebleken en zij groote afkeuring betoonden over zijn gedrag. En dat menigeen zijner crediteuren verklaarde geresolveerd te zijn niet te consenteeren, dat Worsley zijn certificatie of décharge zou erlangen, en dat Worsley dezelve ook nooit heeft bekomen; ja, dat hij, Phillips, geinformeerd was, dat verscheidene van Worsley's crediteuren hadden verklaard zich te hebben voorgenomen om hem te vervolgen met de meeste strengheid, zoo hij in Engeland wederkeerde.

Zie Praiadvies der classis Walcheren.

Sluiten