Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(89)

nadere '/bevestiging" van het door hen ten behoeve van Worsley afgegeven testimonium, en zag verlangend uit naar nader bericht. J)

') De kerkeraad schreef tot meerdere gerustheid naar ds. W. Prior te Avon met adres op het posthuis te South-Moulton in Devonshire, welk adres Worsley eigenhandig met potlood had geschreven onder een naamlijstje van predikanten, voor wie hij in Engeland had gepredikt.

Ook werd dergelijk schrijven verzonden aan ds. Hugh Burdett met adres in Piccadelly by St. James Church, eveneens in dato 3 Januari, met begeleidende missive van den ouderling M. Smytegelt , notaris in de Langeviele.

' Op den eersten brief, nl. dien aan Prior, is nooit antwoord gekomen; want volgens bericht van den postmeester, naderhand gesuppediteerd, lag deze brief in April 1760 nog op de post te South-Moulton, daar er in die streek noch Prior, noch Avon bekend was. Op den brief aan Burnett ontving de kerkeraad evenmin antwoord. Wel ontving dit college den 10 Januari 1760 een schrijven uit Londen, geadresseerd aan ds. Van der Wind, van een zekeren John Burdett , neef van bovengenoemden Hugh Burdett , en uit diens naam geschreven , welk schrijven naderhand bleek valsch te zijn.

Hierin wordt niets van den brief van den kerkeraad gerept, maar gezegd, dat Hugh Burdett een brief had ontvangen van mr. Worsley in dato 1 Januari (alzoo twee dagen vóór den brief des kerkeraads), waarin Worsley zijne begeerte te kennen gaf, dat Burdett aan ds. Van der Wind zou bevestigen de waarheid, dat hij bij hem candidaat was geweest, en hem tevens liet weten, dat sommige heeren hem daarover zouden schrijven; dat hij daarom dezen brief had onderteekend, om ds. Van der Wind de moeite van schrijven te besparen, indien hij nl. nog niet had geschreven. Voorts schrijft hij nog, dat Worsley te Londen eenige vijanden had, doch dat zijn oom hem houdt voor een eerlijk man, die meer vrienden verdient; ook dat in de nieuwsbladen stond, dat de oude heer Prior te Avon (Devonshire) den 5 November op 93-jarigen leeftijd was overleden. De brief was geteekend „John Burdett en op den kant staat: „Oom zou zelf hebben geschreven , maar kou nauwelijks de pen houden, om te schrijven zonder groote moeite." Onderaan staat nog: „Dit is om te voldoen, wien 't mocht aangaan, dat de attestatie omtrent Worsley's candidaatschap, welke ik van mr. Prior heb ontvangen en door mij is geteekend , waarachtig is."

De kerkeraad, die na ontvangst van dezen brief de handteekening van High Burdett gecollationeerd had met die op het testimonium en andere stukken, door hem geteekend, waarmede ze naar zijne meening accordeerde, werd ten volle gerustgesteld, al kwam er geen antwoord op de brieven van Prior en Burdett. Immers Prior was nu dood, en Hugh Burdett, „confined with the gout , had zijn neef opgedragen uit zijn naam bovengenoemden brief aan ds. Van der Wind te schrijven.

Sluiten