Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(106)

Bij het lezen en herlezen van Wousley's wijdloopig schrijven werden ze meer en meer in dien treurigen indruk bevestigd. Naar hunne meening was Worsley niet in staat de tegen hem ingebrachte beschuldigingen door afdoende bewijzen te weerleggen. Vandaar dat hij door een omhaal van woordenen uitdrukkingen den kerkeraad in den waan tracht te brengen, dat hij als een onschuldige lijdt, doch tevens, nu hij ziet, hoe de kerkeraad zijn looze streken bemerkende, hem, Worsley, begint te doorzien en zal gaan doortasten, de ophanden zijnde ontknooping wil trachten te voorkomen, door eenvoudig ziju dienstwerk te Middelburg neder te leggen, en alzoo de eer aan zich te behouden. Wellicht dat hij dan in een of ander afgelegen dorp in Engeland het spelletje opnieuw zal beginnen, vooral als hij in het bezit kan geraken van een //bewijs van ordening", afgegeven door de beide //waardige leeraren", die aan de handenoplegging bij zijne bevestiging te Middelburg hebben deelgenomen, welk bewijs hij gaarne nevens zijne vroeger ingeleverde documenten van den kerkeraad wil ontvangen. 1)

De kerkeraad is echter verstandiger. Hij is Worsley te slim af en houdt hem eenvoudig bij zijn woord. Is Worsley na rijp beraad tot de conclusie gekomen, zijn dienstwerk te Middelburg neer te leggen, welnu, het is den broeders goed. Dit is ook naar hunne meening de beste oplossing. De toestand der gemeente vordert zulks. Een geruimen tijd is ze reeds zonder vasten leeraar, en wie weet, hoelang dit no<? zou duren. Worsley blijft eigendunkelijk weg. Hier in dit

the Episcopal minister of that place ; it is confirmed by the mayor of that town, by a justice of the peace, and by the surrogate of the arehdeacon of Barnstable, a large town in Devonshire. This last gentleman is a clergyinan of note and lives at Barnstable."

') „I desire, and doubt not, but you wil] return the several letters, attestations and certificates — which I gave you without 'the least hesitation — and with them I request from the whole consistory a certiflcate of my ordination from the two worthy ministers, who assisted therein." Zie brief van Worsiey in dato 9 April 1760.

Sluiten