Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(lil)

laatste uit Chattam, ontving het college qualificatum kort daarop nog een tweetal brieven van Worsley uit Londen, die beide bewijzen, dat de beschuldigde, willende gaarne, als predikant van de Engelsche gemeente te Middelburg in eere hersteld worden, zijn uiterste best deed om de heereu en broeders gunstig voor zijn persoon te stemmen.

In een dier brieven, gedateerd <£7 Mei *), is Worsley al heel nederig en deemoedig. Wat is bij daar bovendien vroom. //Mijn gansche hart", zoo zegt hij in dit schrijven, //mijn gansche hart gaat uit naar den dienst van God; niemand kan daarin meer lust en genoegen vinden dan ik. Niemand zal dan ook daarin door de hulp Zijus Geestes met meer ijver tot Zijne eer en uw nut werkzaam zijn, indien gij mij niet onwaardig oordeelt nog onder ulieden werkzaam te zijn."

//Ik had zoo'n stille hoop, broeders", gaat Worsley voort, //dat wij samen, ieder op zijn post, van God tevredenheid en vertroosting hadden ontvangen voor ons deel; zoo het Hem behagen mocht, uwe harten te bestieren, kan het nog zoo zijn. Daarom draag ik mijne zaak op aan Zijn wijs en voorzienig bestuur. Mocht het Zijn wil zijn, dat we nog eens gelukkig met elkander konden omgaan; maar zoo niet, indien wij dan elkander maar mogen ontmoeten hiernamaals, in de gewesten der eeuwige gelukzaligheid." 3)

en mr. Bishop — goede bekenden van mr. Thuring te Middelburg en mr. Tenant te Vere — dienende tot versterking van bet certificaat van 25 Maart te Newington afgegeven.

i) Worsley deelt daarin mede, dat de pas gezonden verklaring van mr. Austin ook geteekend is door Robert Bougie te Strood , wijl deze een vriend is van mr. Thuring te Middelburg. Hij heeft Worsley gekend, toen deze predikant te Newington was.

a) Ook ontving de kerkeraad nog een schrijven van Worsley uit Londen, gedateerd 20 Juni, waarin hij vraagt, of voldoende zou zijn het overleggen van een attest van eene Presbyteriaansche gemeente, waarvoor hij gepredikt heeft, en waarvan sommige leden te Newington hem hadden gekend. Tot teeken der waarheid hadden zij hun predikant verzocht, dat Worsley daar zou optreden, wat dan ook geschied was. Voorts dringt hij aan op ontslag of wederkomen.

Sluiten