Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(113)

Bij zijne aanstelling ging hij op een Zaterdag naar Londen, naar zijn zeggen om aldaar geordend te worden. Toen hij 's Maandags daarop terugkwam , vroeg men naar het bewijs van ordening. //Dat was nog niet in zijn bezit", zei hij. De bisschop had het nu te volhandig; hij zou het wel nazenden. Men nam dit voor goede munt op, en zoo bleef Worsley daar te Newington en wel een jaar. Dit kon des te gemakkelijker, omdat de vicaris afwezig was en de plaats gedurende dien tijd niet had bezocht. Maar — daar komt op zekeren dag het bericht, dat de bisschop voornemens is naar Newington te komen voor kerkvisitatie. Och arme ....

Toen de bisschop kwam, was Worsley juist verdwenen. De parochianen hebben hem sinds nooit weergezien. !)

Tot zoover de mededeeling van den vriend van ds. Delo. Zoo strekte de bemoeienis van den W aalschen predikant slechts om Worsley te bezwaren.

En zulke curaten of onderpredikers konnen of mogen derhalven ook zonder ordening en brieven van presbyterschap van den bisschop geen dienst doen of toegelaten worden onder poene van kerkelijke censuure.

Zie preadvies in de zaak der Engelsche kerk te Middelburg nopens George Hugdes Worsley door gedeputeerden der classis Walcheren. Zie ook Tegenwoordige staat van Engeland le dl. blz. 196.

') l)s. Delo schrijft naar aanleiding van deze mededeelingen nog het volgende aan den Engelschen kerkeraad te Middelburg: „Tout le contena ci-dessus est le resultat d'informations trés exactes mises sur les lieux meines, oü vous jugez que cette affaire a fait du bruit. Je les ai eues par le moïen d'nn ami de Kent, sur lequel je puis compter avec toute certitude."

Bovenstaand relaas ten opzichte van Worsley's handelingen, medegedeeld door den vriend van ds. Delo, wordt bevestigd door eene verklaring van mr. Head', aartsdiaken van Canterbury, aan ds. Lawrence Holden , predikant te Maldon in Essex, in dato 2 Augustus 1760. Mr. Head schrijft: „Sir Hugh Bubdett is vicar of Newington near Sittingbourne in this diocese. Mr. Worsley, i am informed, officiated for him some Sundays, and tis likely might sign such a certificate as you mention. He also assisted mr. Leigh at Murston and mr. Gregory at Milton; but it was afterwards discovered, that he was not in orders, tho he declared he was, and mentioned many particulars relating to it, which were found to be false. He also behaved ill in other respects and was obliged to leave this diocese."

Archief 1908. 4

Sluiten