Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(120)

zaak betrekking hebben, waaronder niet het minst het bewuste classicale prasadvies, behoorlijk na te gaan en te onderzoeken, na afloop waarvan collegium qualificatum zou kunnen belegd worden om eene eindbeslissing in deze gewichtige aangelegenheid te nemen.

Intusschen had ook Wobsley niet stil gezeten. Zijne laatste troeven wilde hij nog uitspelen. Op handige, slimme wijze tracht hij op de hoogte te komen van het stadium, waarin zich zijne zaak bevindt. En zoolang de eindbeslissing nog op zich laat wachten, zal hij zich groot houden tegenover zijne meerderen even als een winkelier of koopman tegenover zijne clientèle.

Indien hij niet langer te Middelburg als predikant gewild is, schrijft hij aan ds. Van dee Wind als prseses van den kerkeraad, dan zou hij gaarne van dit college ontvangen een goed getuigschrift aangaande zijn gedrag gedurende zijn dienstr tijd alsmede eene verklaring, dat de oorzaak van zijn vertrek uit Zeeland s hoofdstad niet gelegen is in heterodoxe (onrechtzinnige) gevoelens, zooals in sommige kringen van Londen wel uitgestrooid wordt. Een en ander heeft hij noodig, want hij is reeds aangezocht geworden *) om eene vacante plaats te Berwick waar te nemen. Hij heeft dus nog kans. //Jammer", zegt hij, //dat die betrekking zoo weinig geeft". Maar, geen nood. Onlangs heeft hij ook te Rochester gepreekt en wel over het laatste vers van Psalm 42, waar staat: //Wat buigt gij u neder, o mijne ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God." 2)

Overigens is \\ oksley vol lof over den Middelburgschen kerkeraad. Nimmer zal hij de zeldzame bewijzen van de liefde en toegenegenheid der broeders vergeten, en bijaldien hij weêr in hun midden mocht terugkeeren, wat hij wenscht, zal hij

') Aangezocht door een der leden van het consistorie aldaar. 2) De tekst vermelding ook al reclame, naar ons dunkt.

Sluiten