Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(128)

Op dien grond, dat hij nl. wettig eandidaat was, is hij dan ook alhier als predikant bij de Engelsche gemeente beroepen, en als zoodanig is hij ook bevestigd. Wie toch had kunnen vermoeden, dat Worsley, die overigens alle vereischte bekwaamheden tot het predikambt bezat, zóó zeer door de inblazingen des duivels zou kunnen worden vervoerd, om op zulk eene snoode wijze eene gansche gemeente te beroeren. Intusschen heeft hij nimmer voldoende bewijzen kunnen bijbrengen voor de wettigheid van zijn predikambt. De overgelegde attesten en verklaringen zijn of niets zeggend öf wel nagemaakt en dus valsch. Daarenboven is gebleken, dat alle informatiën, hetzij door den kerkeraad of door bijzondere personen ten opzichte van Worsley in Engeland genomen, meer strekten om hem te bezwaren dan wel om hem te ontlasten. Alles te zamen genomen meent het collegium qualificatum 1) meer dan voldoende redenen te hebben om, na de grootste lijdzaamheid en omzichtigheid betracht te hebben, bovengenoemd vonnis over het hoofd van Worsley uit te spreken.

koorts acht het collegium qualificatum het raadzaam de doopsbedieningen, huwelijksvoltrekkingen, bevestiging van kerkeraadsleden als anderszins, door Worsley verricht, te sanctioneeren, voor zoover zij geschied zijn van wege den kerkeraad. 2)

') Zeer waardeerend laat zich dit college uit over het classicaal praeadvies. Het wordt genoemd „wise and inlightening", ;,in which the matter is produced as clear as noonday, and wherein all declarations, letters or presumptions for and against G. H. Worsley are pleaded and resolved with such a brotherly love and impartial attention, and the affair therein is set forth in so full a daylight, that after an attentive examination of the same the least hesitation cannot remain but in the fear of the Lord to make up the resolution and conclusion in this affair." Zie Sentence of the qualified college.

■*) ^Further the qualifyd college reject the request of G. H. Worsley, containing the giving back of all pieces, letters and papers formerly given over by him to the consistory, but command, that all those pieces, letters and papers shall be preserved in perpetual remembrance by the consistory, and that only a copy of this sentence shall be sent to G. H. Worsley. The qualified college recommend also to the consistory to request in proper time an handopening by the classis and to fill up the vacant place of minister in the English reformed

Sluiten