Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(133)

zoo mogelijk tot een goed einde te brengen. Die taak was hem blijkbaar te zwaar geworden. Meer en meer achteruitgaande in lichaamskracht, had hij zich in den loop van den zomer reeds verplicht gezien zich geheel en al terug te trekken, tot hij op den middag van Dinsdag den 22stea September van hetzelfde jaar in hoogen ouderdom kwam te overlijden, 's Maandags daarop werd zijn lijk //onder een aanzienlijk gevolg" door een twaalftal kerkeraadsleden in de Nieuwe kerk grafwaarts gebracht.

Den eersten Zondag in October werd de //in den Heere zalig ontslapen" trouwe dienaar herdacht door den Yeerschen predikant ds. Yair met de woorden uit Job 5 vers 26. s) Meer nog dan de waardeerende woorden, bij die gelegenheid aan 's mans nagedachtenis gewijd, verkondigde de verslagenheid der kleine gemeente, dat een goed, braaf man uit haar midden was heengegaan, die voor velen meer was geweest. 8)

') De overledene had op zeven dagen na den 81-jarigen leeftijd bereikt.

2) Aldaar lezen we: „Thou shalt come to thy grave in a full age, like as a shock of corn cometh in in his season."

3) 's Mans korte biographie is te vinden in de Boekzaal van November 1761. Archief 1908. 6

Sluiten